Tabela marż maksymalnych dla Transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, zawieranych z Klientami Korporacyjnymi Credit Agricole Bank Polska S.A., obowiązująca od 30 czerwca 2022 r.

ProduktSposób ustalania marżyMaksymalna marża
FX Forward z Datą Waluty przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia TransakcjiRóżnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej2,75 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Forward z Datą Waluty przypadającą 1 rok lub później po dniu zawarcia TransakcjiRóżnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej3.00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Swap z Datą Waluty Wymiany Końcowej przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia TransakcjiRóżnica pomiędzy (1) różnicą między kasowym i terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a (2) różnicą miedzy Kasowym i Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej2,75 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
FX Swap z Datą Waluty Wymiany Końcowej 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji Różnica pomiędzy (1) różnicą między kasowym i terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a (2) różnicą miedzy Kasowym i Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej3,00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Transakcja NDF z Datą Waluty przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia TransakcjiRóżnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej 2,75% nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Transakcja NDF z Datą Waluty 1 rok lub później po dniu zawarcia Transakcji Różnica pomiędzy terminowym kursem wymiany w kwotowaniu wewnętrznym, a Terminowym Kursem Wymiany w Transakcji z Klientem, przemnożona przez nominał Transakcji w Walucie Bazowej3,00 % nominału Transakcji w Walucie Bazowej
Opcja Walutowa z Datą Rozliczenia przypadającą w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji Różnica pomiędzy premią w kwotowaniu wewnętrznym, a Premią w Transakcji z Klientem 2,75 % Wartości Kontraktu Opcyjnego
Opcja Walutowa z Datą Rozliczenia 1 rok lub później po dniu zawarcia TransakcjiRóżnica pomiędzy premią w kwotowaniu wewnętrznym, a Premią w Transakcji z Klientem 3,00 % Wartości Kontraktu Opcyjnego
Transakcja FRA z Dniem Płatności Różnicy Odsetkowej przypadającym w okresie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia Transakcji Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym0,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja FRA z Dniem Płatności Różnicy Odsetkowej 1 rok lub później po dniu zawarcia TransakcjiRóżnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym.1,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia Transakcji Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym2,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Odsetkowego z Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia TransakcjiRóżnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym3,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Walutowo –Odsetkowego w Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia Transakcji Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym2,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Swapa Walutowo –Odsetkowego w Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia Transakcji Różnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy Wartością Bieżącą zobowiązań stron w Transakcji z Klientem a wartością bieżącą zobowiązań ustaloną dla analogicznej transakcji opartej na kwotowaniu wewnętrznym3,00 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Cap, Transakcja Floor z Datą Zakończenia Transakcji przypadającą w okresie krótszym niż 2 lata od dnia zawarcia TransakcjiRóżnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy wartością bieżącą premii w kwotowaniu wewnętrznym a Wartością Bieżącą Premii w Transakcji z Klientem 2,75 % Kwoty Nominalnej
Transakcja Cap, Transakcja Floor z Datą Zakończenia Transakcji 2 lata lub później po dniu zawarcia TransakcjiRóżnica, na moment uzgadniania Warunków transakcji, pomiędzy wartością bieżącą premii w kwotowaniu wewnętrznym a Wartością Bieżącą Premii w Transakcji z Klientem 3,00 % Kwoty Nominalnej
Obligacje Skarbowe i Bony skarbowe Nie dotyczyBrak marży

Dodatkowe objaśnienia

 1. Terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie zawierania Transakcji z Dealing Roomem Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Opisie poszczególnych rodzajów Transakcji.
 2. W przypadku gdy dla Transakcji FX Forward, FX Swap, Transakcji NDF, Opcji Walutowej lub Transakcji Swapa Walutowo – Odsetkowego marża wyrażona jest w Walucie Niebazowej, maksymalny poziom marży wyliczany jest przez przeliczenie kwoty marży na Walutę Bazową zgodnie z poniższymi zasadami:
  • w oparciu o Terminowy Kurs Wymiany, w przypadku Transakcji FX Forward, FX Swap lub Transakcji NDF,
  • w oparciu o Kurs Realizacji w przypadku Opcji Walutowej,
  • w oparciu o Kurs Wymiany w przypadku Transakcji Swapa Walutowo –Odsetkowego.
 3. Przez kwotowanie wewnętrzne rozumiane jest kwotowanie, odpowiadające kosztowi pozycji ryzyka rynkowego Banku wynikającego z Transakcji z Klientem, będące podstawą do ustalenia warunków cenowych Transakcji z Klientem. Kwotowanie takie może być uzyskane od zewnętrznego dostawcy kwotowań (w przypadku gdy transakcja z Klientem kwotowana jest w oparciu o analogiczną transakcję zawieraną przez Bank z dostawcą takich kwotowań) lub uzyskane od wewnętrznych jednostek Banku opowiadających za zarządzanie ryzykiem rynkowym.
 4. Różnica jest zawsze wartością bezwzględną.
 5. Jeżeli warunki w Transakcji z Klientem są korzystniejsze, niż warunki w kwotowaniu wewnętrznym to przyjmuje się, iż marża wynosi 0,00%.

Informacja o kursach minimalnych i maksymalnych dla Kasowych Transakcji Wymiany Walutowej zawieranych z Klientami Korporacyjnymi Credit Agricole Bank Polska S.A.

Niniejszym Credit Agricole Bank Polska informuje, że:

 • Minimalny Kasowy Kurs Walutowy kupna przez Bank Waluty Bazowej w Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej równa się kursowi kupna tej Waluty wskazanemu w obowiązującej Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych.
 • Maksymalny Kasowy Kurs Walutowy sprzedaży przez Bank Waluty Bazowej w Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej równa się kursowi sprzedaży tej Waluty wskazanemu w obowiązującej Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych.
 • W przypadku Kasowej Transakcji Wymiany Walutowej dla Pary Walutowej, w której żadna z Walut nie jest złotym polskim, dla ustalenia minimalnego Kasowego Kursu Walutowego kupna przez Bank Waluty Bazowej oraz maksymalnego Kasowego Kursu Walutowego sprzedaży przez Bank Waluty Bazowej zastosowanie ma odpowiednie złożenie kursu kupna i kursu sprzedaży tych Walut wskazanych w obowiązującej Tabeli kursów walut Credit Agricole Bank Polska S.A. dla Klientów Korporacyjnych.
© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku