Stopy NBP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem listopadowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". W ocenie Rady odnotowane w III kw. br. spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce (2,5% r/r wobec 3,1% w I kw.) "jest związane głównie ze spadkiem inwestycji, spowodowanym przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE". W komunikacie Rada odnotowała również "niepewność utrzymującą się wśród przedsiębiorstw" jako czynnik obniżający inwestycje i wskazała, że dynamika PKB ukształtuje się na obniżonym poziomie również w IV kw. br.

Prezes NBP akcentuje przejściowy charakter spowolnienia

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński wyraził pogląd, że dynamika PKB w IV kw. ukształtuje się na niższym poziomie niż w III kw. Jego zdaniem przyspieszenia wzrostu PKB można oczekiwać począwszy od II kw. 2017 r. wraz ze zwiększeniem absorpcji środków unijnych. Prezes NBP poinformował, że na grudniowym posiedzeniu członkowie RPP nie dyskutowali o obniżce stóp procentowych. Podtrzymał on ocenę przedstawioną po listopadowym posiedzeniu, zgodnie z którą z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe utrzymają się na niezmienionym poziomie w całym 2017 r. Podkreślił on jednak, że Rada postępuje zgodnie z zasadą "wait-and-see", co oznacza możliwość dostosowania parametrów polityki pieniężnej w przyszłym roku.

Normalizacja polityki pieniężnej rozpocznie się za rok

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. (por. MAKROmapa z 28.11.2016). Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II poł. 2017 r., związane z ożywieniem inwestycji publicznych i prywatnych (por. MAKROpuls z 30.11.2016), będzie dla RPP głównym argumentem na rzecz rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w grudniu 2017 r. (podwyżka stóp o 25 pb). Scenariusz ten jest spójny z oczekiwanym przez nas podjęciem przez EBC na jutrzejszym posiedzeniu decyzji o wydłużeniu rozszerzonego programu skupu aktywów o 6 miesięcy (do września 2017 r.) przy utrzymaniu jego miesięcznej skali na poziomie 80 mld euro. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2017-2018 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku