Kredyt ratalny

Co tylko chcesz – kupuj na raty

ZNAJDŹ SKLEP
stacjonarny
Kredyt ratalny banku Credit Agricole - Kredyt ratalny Kredyt ratalny dostępny w tysiącach punktów w całej Polsce - Kredyt ratalny

Kredyt ratalny banku Credit Agricole

dostępny jest w sklepach tradycyjnych pod marką LUKAS Finanse oraz w sklepach internetowych pod marką CA Raty .

Kupuj co tylko chcesz - Kredyt ratalny

Kredyt ratalny dostępny w tysiącach punktów w całej Polsce

W kilku tysiącach sklepów i punktów handlowo-usługowych w całym kraju możesz kupować na raty z bankiem Credit Agricole. Dzięki kredytowi ratalnemu, już dziś możesz pozwolić sobie na wymarzone zakupy.

Przyjazne zasady spłaty kredytu - Kredyt ratalny

Kupuj co tylko chcesz

w sklepach internetowych możesz otrzymać nawet 20 000 zł kredytu i aż 30 000 zł w sklepach tradycyjnych.

Przyjazne zasady spłaty kredytu

Dopasuj kredyt do swoich potrzeb i możliwości. Możesz rozłożyć spłatę nawet na 36 rat, a także określić comiesięczną datę spłaty, odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie. Dzięki optymalnie dopasowanym ratom, spłata kredytu znacząco nie obciąży Twojego budżetu.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Możesz otrzymać wyższą kwotę kredytu, biorąc kredyt w sklepie tradycyjnym z małżonkiem lub bliskim krewnym.

Szybko i komfortowo

Dbamy o to, by uzyskanie kredytu było dla Ciebie szybkie i komfortowe. W sklepie internetowym potrzebne środki otrzymasz już w ciągu 24 godzin. W sklepie tradycyjnym nawet w 15 minut.

Kilka sposobów na spłatę rat

Możesz regulować raty przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub gotówką (w punktach VIA Moje Rachunki, a także w PayTel).

Minimum formalności i dokumentów

Aby uzyskać kredyt, potrzebny będzie Twój dowód tożsamości, a także - ewentualnie - dokument potwierdzający Twój adres zamieszkania, jeżeli w dowodzie nie masz informacji o adresie zameldowania (dotyczy zakupów w sklepach internetowych - CA Raty ). Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody.

Szczegóły

Oprocentowanie i opłaty

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w ramach Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami.

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytu do 20% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy 2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Powiadomienie i czynności monitujące związane z nieterminową spłatą kredytu:
1) Powiadomienie w formie wiadomości SMS 0 PLN
2) Monit telefoniczny 15 PLN
3) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy
(np. monit listowny, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę) :
- wysyłka listem zwykłym
- wysyłka listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


15 PLN
20 PLN
4) Wizyta windykacyjna 100 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy. Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 490)
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.)
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawy z dnia  06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.)

Aktualizacja podstaw prawnych: czerwiec 2015 r.

1) opłata pobierana z góry

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
od 1 do 36 miesięcy max 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty, oraz dokument potwierdzający Twój adres zamieszkania, jeżeli w dowodzie nie masz informacji o adresie zameldowania (dotyczy zakupów w sklepach internetowych - CA Raty ):

 • prawo jazdy,
 • aktualny wyciąg z Twojego rachunku bankowego prowadzony przez inny Bank na terenie RP, UE lub innego państwa równoważnego,
 • jeden aktualny rachunek za: czynsz, prąd, wodę, TV, Internet, telefon stacjonarny lub energie, wysłany na Twój adres (za adres zamieszkania uznaje się adres wykonywania usługi),
 • opłata podatku od nieruchomości,
 • polisa ubezpieczeniowa (nie starsza niż 12 miesięcy),
 • dokumenty podatkowe (np. deklaracja PIT)
 • zaświadczenie o adresie zameldowania wydane przez odpowiednie organy administracji publicznej,
 • zaświadczenia o dochodach lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie przychodów wystawione przez Twojego pracodawcę lub stosowny organ,
 • legitymacja studenta/ucznia,
 • książeczka wojskowa,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • legitymacja emeryta-rencisty.

Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

Umowa o pracę

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatni miesiąc lub za ostatnie 3 miesiące (w zależności od okresu zatrudnienia) - wzór znajduje się tutaj );
 2. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy,
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego 2 lub zestawienie operacji na rachunku
  - z jednego z ostatnich 3 miesięcy;
 4. wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia z jednego z 3 ostatnich miesięcy;
 5. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym;
 6. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, potwierdzające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto, kwotę, informację, kto dokonał płatności oraz imię i nazwisko Klienta 3 za wymagany okres.

Emerytura

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia 1 ostatniej waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia 1 ostatniej decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia 1 decyzji o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia;
 2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia 3 ;
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 ( lub zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
 4. kserokopia 1 legitymacji emeryta - wyłącznie dla świadczeń z symbolem "E", tylko w sytuacji, gdy Klient nie posiada innego dokumentu;
 5. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważne do końca roku następującego po roku podatkowym;
 6. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia, nie starszy niż sprzed roku;
 7. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, nie starszej niż sprzed roku.

Zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia 1 ostatniej decyzji o waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia/zasiłku przedemerytalnego pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia;
 2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia 3 ;
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 ( lub zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
 4. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
 5. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, nie starszej niż sprzed roku;
 6. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważne do końca roku następującego po roku podatkowym.

Renta:

 1. dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie - jeden z poniższych:
  1. kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia
  2. kserokopia 1 legitymacji
  3. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu
  oraz
 2. jeden z dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
  1. oryginał lub kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia - jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy lub kserokopia 1 ostatniej waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok) lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;
  2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto 3 ;
  3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 (lub zestawienie operacji na rachunku) zawierająca informację o jednym świadczeniu z okresu 3 ostatnich miesięcy;
  4. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz wysokość przyznanego świadczenia;
  5. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji nie starszej niż sprzed roku;
  6. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważne do końca roku następującego po roku podatkowym.

Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy

Poniższy dokument:

 1. zaświadczenie (w oryginale) zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia.

Gospodarstwo rolne

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez min. 6 miesięcy:

  1. zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną lub nakaz płatniczy (decyzja) na dany rok z Urzędu Gminy
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

Produkcja rolna

Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

  1. kserokopia 1 faktur lub umów kontraktacji dostaw
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego.

Działy specjalne produkcji rolnej

Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

  1. kserokopia 1 zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy (PIT-36) lub decyzji zawierającej kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
  , jeżeli Klient posiada
 1. kserokopia 1 faktur lub umów kontraktacji dostaw.

Działalność gospodarcza:

  1. dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej
   (do wyboru):
   1. potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG
   2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
   3. inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja, zezwolenie, wpis na listę prowadzoną przez odpowiedni organ administracji, itp.)
oraz
  1. dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych
   (do wyboru):
    1. zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi
   lub
   1. kserokopia 1 dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
lub
  1. dokumenty potwierdzające uiszczenie podatku (do wyboru):
    1. zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami
   lub
   1. kserokopia 1 dowodów wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
oraz
 1. dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące (uzależniony od formy opodatkowania):
  1. w przypadku karty podatkowej - kserokopia 1 decyzji Naczelnika US;
  2. w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (ważne przez pierwsze 3 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT-28) lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego lub dowody wpłaty podatku dochodowego lub zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym - ważne przez 3 pierwsze miesiące roku bieżącego lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  3. podatkowa książka przychodów i rozchodów - zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres lub ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT-36, PIT-36L lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie za wymagany okres lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  4. pełna księgowość - ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT 36
   lub rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący
   lub bilans lub statystyczne sprawozdania F01 lub F02 (za ostatni zamknięty rok) lub CIT-8 lub zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe

Wynajem lokali/dzierżawa gruntu

Poniższe dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

Dokumenty pozwalające na ustalenie okresu dochodu:

  1. kserokopia 1 umowy najmu lub dzierżawy
oraz

Dokumenty pozwalające na ustalenie kwoty dochodu:

  1. umowa najmu lub dzierżawy - pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu
  2. kserokopia 1 zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy lub zaświadczenie (w oryginale) o uzyskiwanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres lub dowód opłacenia podatku dochodowego za wymagany okres
oraz

Dokumenty potwierdzające uiszczanie podatku:

 1. kserokopia 1 dowodów opłacenia podatku dochodowego z 3 ostatnich miesięcy lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami.

Duchowni i osoby zakonne

Poniższe dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

Jeden z poniższych dokumentów:

  1. zaświadczenie (w oryginale) od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej
lub
 1. decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatkowej.

Kontrakty marynarskie

Honorowane są wyłącznie zaświadczenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:

  1. zaświadczenie (w oryginale) od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów z informacjami jak w standardowym zaświadczeniu (wzór znajduje się tutaj ) i potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
oraz
 1. kserokopia 1 książeczki żeglarskiej - w tym strony z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy.

Pozostałe kontrakty

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez minimum 6 miesięcy:

 1. zaświadczenie (w oryginale) wystawione przez podmiot, z którym zawarto kontrakt o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące (wzór znajduje się tutaj )
 2. zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres lub
 3. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres lub
 4. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres lub
 5. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. za wymagany okres

Kontrakt żołnierski

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez minimum 6 miesięcy:

 1. zaświadczenie (w oryginale) wystawione przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawniona do wypłaty wynagrodzenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące (wzór znajduje się tutaj )
 2. zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres;
 3. wyciąg z konta 2 (lub zestawienie operacji na rachunku) za wymagany okres;
 4. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres;
 5. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Umowa zlecenie/o dzieło/agencyjna

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. kserokopia 1 wystawionych rachunków lub podpisanych umów lub innych dokumentów określających okres zatrudnienia i wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 6 miesięcy
 2. zaświadczenie (w oryginale) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową za ostatnie 6 miesięcy (współpraca z daną instytucją musi trwać przez okres minimum 6 miesięcy)

oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, jeden do wyboru

 • zaświadczenie od instytucji, na rzecz której są wykonywane czynności objęte umową (o ile Klient współpracuje z daną instytucją przez minimalny wymagany okres) lub wystawione rachunki lub podpisane umowy lub zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres lub wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres lub samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres lub imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. konto za wymagany okres

W terminie 14 dni od zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług (kredyt ratalny), możesz od niej odstąpić.

Aby to zrobić, skorzystaj z formularza .

Współpraca

Jeśli prowadzisz sklep lub firmę usługową, możesz zaoferować swoim Klientom płatność w ratach.

Dowiedz się więcej

Jak kupować na raty

Zobacz jak łatwo kupować na raty w sklepie stacjonarnym i internetowym

W sklepie
stacjonarnym

W sklepie
internetowym

W sklepie
internetowym
z odbiorem osobistym

W sklepie stacjonarnym

sklep
Odwiedź sklep lub punkt sprzedaży jednego z naszych Partnerów
- sklepy oznaczone są naklejką z logo LUKAS Finanse
zakupy
Znajdź interesujące Cię produkty lub usługi
płatność
Wybierz formę płatności – raty LUKAS Finanse
umowa
Wniosek i umowę załatwisz na miejscu w sklepie – nawet w kilkanaście minut
odbiór zakupów
Zakupy odbierzesz od razu
pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

W sklepie internetowym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje płatność CA Raty
zakupy
Zrób zakupy
płatność
Wybierz sposób dostawy i formę płatności CA Raty
umowa
Formalności możesz załatwić całkowicie on-line
 • wystarczy przelew 1 zł i skany Twoich dokumentów – jeśli masz konto bankowe, internetowe, lub
 • umowę, do podpisu dostarczy Ci kurier i odbierze od Ciebie kopie dokumentów
odbiór zakupów
Zakupy otrzymasz przesyłką kurierską lub pocztą (zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem dostawy) – niezwłocznie po przyznaniu kredytu.
pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

W sklepie internetowym z odbiorem osobistym

sklep
Znajdź sklep internetowy, który oferuje płatność CA Raty
zakupy
Zrób zakupy
płatność
Wybierz formę płatności CA Raty i wypełnij wniosek on-line
umowa
Umowę podpiszesz na miejscu w sklepie
odbiór zakupów
Zakupy odbierzesz od razu po podpisaniu umowy
pocztą otrzymasz harmonogram spłaty rat

Jak skorzystać?

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu