Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Szczyt inflacji coraz bliżej

Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 17,2% r/r wobec 16,6% w grudniu ub. r., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (17,6%) i naszej prognozy (17,8%). Tym samym inflacja od 21 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji, co ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Utrzymuje się silny wzrost inflacji bazowej

Zgodnie opublikowanymi przez GUS niepełnymi danymi główną przyczyną wzrostu inflacji w styczniu była wyższa dynamika cen nośników energii (34,0% r/r w styczniu wobec 31,1% w grudniu). Jej wzrost był wypadkową wygaszenia Tarczy Antyinflacyjnej oraz uruchomienia nowych instrumentów stabilizujących ceny. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpływ tych czynników okazał się proinflacyjny, a ceny nośników energii zwiększyły się w styczniu o 10,4% m/m. Wpływ ten był jednak wyraźnie niższy niż oczekiwaliśmy, co było główną przyczyną ukształtowania się styczniowej inflacji na poziomie niższym od naszej prognozy.

W kierunku wzrostu inflacji w styczniu w porównaniu z grudniem oddziaływała również wyższa dynamika cen paliw (18,7% wobec 13,5%), wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku związane z wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej (por. MAKROpuls z 15.02.2022). Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w styczniu do 11,9% r/r wobec 11,4% w grudniu. Silny wzrost inflacji bazowej odzwierciedla utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

W kierunku spadku inflacji oddziaływała natomiast niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (20,7% wobec 21,5%). Wolniejsze tempo wzrostu cen żywności jest spójne z obserwowanym przez nas w ostatnich miesiącach spadkiem cen surowców rolnych na światowym rynku (por. AGROmapa z 15.12.2022). Warto jednak pamiętać, że luty br. najprawdopodobniej przyniesie przejściowy wzrost dynamiki cen w tej kategorii, związany z efektami niskiej bazy sprzed roku wynikającymi z obniżki VAT na żywność.

Szczyt inflacji w lutym br. może być niższy niż oczekiwaliśmy

Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą inflacja w Polsce osiągnie w lutym br. swoje maksimum lokalne na poziomie ok. 18,8% r/r, po czym zacznie się stopniowo obniżać osiągając 7,1% w grudniu br. (por. MAKROmapa z 30.01.2023). Czynnikiem ryzyka w górę dla krótkookresowej ścieżki inflacji jest natomiast wspomniana wyżej rewizja wag w koszyku inflacyjnym. Podtrzymujemy nasz scenariusz polityki pieniężnej, zgodnie z którym do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie (por. MAKROpuls z 08.02.2023).

Dzisiejsze niższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.