Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Stopy procentowe bez zmian mimo spodziewanego dalszego wzrostu inflacji

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%). Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp wskazywały wypowiedzi prezesa NBP i niektórych członków RPP, sygnalizujące ich niechęć do zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji. W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała, że „w ostatnich miesiącach 2022 r. obniżyły się ceny surowców i inflacja PPI, a zaburzenia w globalnych sieciach podażowych były wyraźnie mniejsze niż wcześniej, co wraz z oczekiwanym spowolnieniem gospodarczym będzie oddziaływać w kierunku stopniowego osłabiania dynamiki cen konsumpcyjnych”. Utrzymany został fragment wskazujący, że „osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców”, a „pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce”. Podobnie jak w styczniu Rada uznała również, że „ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”. Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje (…) będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”.

Cykl podwyżek formalnie otwarty, ale de facto zamknięty

Brak istotnych zmian w komunikacie lutowym w porównaniu z komunikatem ze stycznia oraz podtrzymana w komunikacie prognoza dalszego wzrostu inflacji bez towarzyszącej jej reakcji polityki pieniężnej wskazują, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Choć cykl zaostrzania polityki pieniężnej nie został przez Radę formalnie zamknięty, w naszej ocenie prawdopodobieństwo powrotu przez Radę do podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Wsparciem dla takiej oceny jest wypowiedź prezesa NBP na konferencji po styczniowym posiedzeniu, który zaznaczył, że zdaniem NBP na koniec roku inflacja osiągnie jednocyfrowy poziom (por. MAKROmapa z 9.01.2023).

Wysoka i rosnąca inflacja w cieniu słabnącego wzrostu gospodarczego

Dzisiejsza, piąta z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w 2024 r., a więc w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Decyzja ta jest spójna z naszą prognozą, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie mimo prognozowanego przez nas przejściowego wzrostu inflacji do 18,8% r/r w lutym, a następnie jej szybkiego spadku do poziomu ok. 7,1% w grudniu br. Wzrostowi inflacji w I kw. br. towarzyszyć będzie bowiem dalszy spadek dynamiki PKB do -0,8% r/r wobec 2,4% w IV kw. 2022 r. i tendencje te będą dla Rady argumentem na rzecz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.