Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Procesy restrukturyzacyjne w firmach przybierają na sile

Efekty statystyczne obniżyły dynamikę wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 12,6% r/r wobec 13,6% w lutym, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (12,4%) i poniżej naszej prognozy (12,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w marcu o 3,0% r/r wobec spadku o 4,1% w lutym. W kierunku obniżenia rocznej dynamiki nominalnych wynagrodzeń oddziaływał efekt wysokiej bazy sprzed roku (w marcu ub. r. odnotowano wzrost płac o 7,2% m/m).

Dane o strukturze wzrostu wynagrodzeń w marcu wskazują, że głównym źródłem jego obniżenia była niższa dynamika płac w dziale „górnictwo i wydobywanie” (1,8% r/r w marcu wobec 21,1% w lutym). W naszej ocenie wynika to z ustąpienia efektu wypłaconych w lutym premii w górnictwie (por. MAKROpuls z 20.03.2023). Do obniżenia tempa wzrostu płac przyczyniła się również w dużym stopniu niższa dynamika wynagrodzeń w dziale „transport i gospodarka magazynowa” (18,7% w marcu wobec 23,5% w lutym). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą po przejściowym wzroście nominalnej dynamiki płac w I kw. br. (do 13,3% r/r z 12,4% w IV kw.) w kolejnych kwartałach powróci ona do trendu spadkowego, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównymi czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu płac w kolejnych kwartałach będą spowolnienie gospodarcze oraz oczekiwany przez nas wyraźny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach (por. MAKROmapa z 20.03.2023).

Kolejny zaskakujący spadek zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 0,5% r/r w marcu wobec 0,8% w lutym, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (0,7%). W porównaniu z lutym zatrudnienie zmniejszyło się w marcu o 9,5 tys. osób., co było najsilniejszym odnotowanym w marcu spadkiem od 2020 r. Najsilniejszy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym miał miejsce w działach „budownictwo” (-1,7% r/r zarówno w marcu jak i lutym) oraz „przetwórstwo przemysłowe” (-0,8% r/r w marcu wobec -0,6% w lutym). Pogłębiający się spadek zatrudnienia w przetwórstwie i budownictwie wskazuje w naszej ocenie na nasilające się procesy restrukturyzacyjne w tych branżach, które w sposób szczególny zostały dotknięte przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, w tym wyhamowanie aktywności w budownictwie, oraz zwiększenie cen surowców energetycznych. Mimo to podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą wspomnianym wyżej procesom restrukturyzacyjnym nie będzie towarzyszyć gwałtowny spadek zatrudnienia. Wsparciem dla takiego scenariusza są napływające dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach, a także dane z rynku pracy, wskazujące na niską liczbę osób zadeklarowanych przez firmy do zwolnienia oraz wysoki na tle historycznym odsetek wakatów. Oczekujemy, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach zacznie wyraźnie rosnąć w II poł. br. wraz z ożywieniem globalnej i krajowej koniunktury.

Dane o funduszu płac wsparciem dla naszej ścieżki konsumpcji

Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -2,5% r/r w marcu wobec -3,3% w lutym. W konsekwencji w całym I kw. br. realna dynamika funduszu płac spadła do -2,5% r/r wobec -2,0% w IV kw. 2022 r. Dane są zatem spójne z naszą prognozą realnego spadku dynamiki konsumpcji (do -2,0% r/r w I kw. wobec -1,5% w IV kw.). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z marcowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane poniedziałek.

Dzisiejsze słabsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.