Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Lekka poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w październiku do 44,5 pkt. wobec 43,9 pkt. we wrześniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (44,3 pkt.) oraz naszej prognozy (44,0 pkt.). Tym samym indeks osiągnął w październiku najwyższą wartość od czterech miesięcy. Niemniej jednak wciąż (już od 18 miesięcy) pozostaje on poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu indeksu było zmniejszenie tempa spadku napływu nowych zamówień ogółem. Składowa dla zamówień ogółem zwiększyła się w większym stopniu niż składowa dla zamówień eksportowych, co sugeruje, że źródłem poprawy popytu by napływ krajowych zleceń, wspierany przez ożywienie w budownictwie i popycie konsumpcyjnym.

W warunkach obniżającego się napływu nowych zamówień, realizacja zaległych kontraktów była niewystarczająca do stabilizacji aktywności w przetwórstwie przemysłowym. W październiku obserwowaliśmy bowiem pogłębienie spadku bieżącej produkcji. Zmniejszyła się ona najsilniej od listopada 2022 r.

Słabnąca aktywność produkcyjna w przetwórstwie znalazła także odzwierciedlenie w utrzymującym się silnym spadku zarówno cen dóbr pośrednich, jak i dóbr finalnych. Taka tendencja jest spójna z naszym scenariuszem zakładającym stopniowe osłabienie presji inflacyjnej w Polsce w kolejnych miesiącach. Słaby popyt oddziaływał również w kierunku pogłębienia aktywności zakupowej przedsiębiorstw, a także przyczynił się do pierwszego od 6 miesięcy wzrostu zapasów wyrobów finalnych. Zgodnie z komunikatem do danych PMI, wzrost zapasów był gównie efektem nagromadzenia niesprzedanej produkcji.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury zawierają jednak również pozytywne sygnały. Tempo spadku zatrudnienia (powiązanego z trwającymi procesami restrukturyzacyjnymi w przetwórstwie) spowolniło w październiku. Z kolei indeks dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy obniżył się względem września, jednak pozostał powyżej swojej przeciętnej wartości z ostatniego roku. Warto zwrócić uwagę, że indeks PMI ukształtował się w październiku powyżej średniej wartości z III kw. (44,5 pkt. wobec 43,5 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. (do 1,9% r/r wobec 0,5% w III kw.).

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.