Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dobre dane o produkcji budowlano-montażowej

Zaskakująco silny wzrost produkcji budowlano-montażowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się we wrześniu do 11,5% r/r wobec 3,5% w sierpniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (5,9%) i naszej prognozy (8,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu o 3,5% m/m, a tym samym wzrosła drugi miesiąc z rzędu. Do znacznego wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym przyczyniły się głównie efekty niskiej bazy sprzed roku, a także poprawa koniunktury w budownictwie. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. była ona taka sama jak w 2022 r., podczas gdy we wrześniu 2023 r. liczba ta była o 1 dzień niższa niż przed rokiem).

W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływało jej zwiększenie we wszystkich trzech głównych kategoriach: „roboty budowlane specjalistyczne” (10,0% r/r we wrześniu wobec 0,9% w sierpniu), „wznoszenie budynków” (3,9% r/r wobec -5,0%) oraz „inżynieria lądowa i wodna” (17,9% r/r wobec 11,8%). Taka struktura wzrostu produkcji potwierdza, że aktywność w budownictwie jest obecnie wspierana głównie przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Sprzyja temu „górka inwestycyjna” w jednostkach samorządu terytorialnego poprzedzająca zaplanowane na przyszły rok wybory samorządowe. Wrześniowe dane o produkcji wskazują, że procesy te – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – ulegają nasileniu. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie, wspieranego przez kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych i ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, dynamizowane przez program Bezpieczny Kredyt 2% i spadek stóp procentowych. Na rozpoczynające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym wskazują odnotowane we wrześniu znaczące wzrosty dynamik produkcji w kategoriach „roboty budowlane specjalistyczne” i „wznoszenie budynków”. Wsparciem dla naszego scenariusza jest obserwowana w ostatnich miesiącach stopniowa poprawa wskaźników wyprzedzających wskaźników koniunktury obrazujących oceny dotyczące bieżącego i oczekiwanego krajowego portfela zamówień, a także spodziewanego poziomu produkcji i zatrudnienia.

III kwartał zapoczątkował fazę ożywienia gospodarczego

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej, w połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu nieznacznie gorszymi od naszych oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 20.10.2023 i 19.10.2023) są zgodne z naszym scenariuszem, w którym roczna dynamika PKB w III kw. wyraźnie wzrośnie do 0,5% r/r wobec -0,6% w II kw. Uważamy, że III kw., w którym zgodnie z naszymi szacunkami odnotowano wzrost PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych w porównaniu z II kw., rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach ożywienie to będzie wspierane przez spadek inflacji, oddziałujący w kierunku wzrostu konsumpcji, ożywienie inwestycji mieszkaniowych oraz wzrost popytu zewnętrznego sprzyjający wzrostowi eksportu i inwestycji przedsiębiorstw. Nawiązując do naszej dotychczasowej oceny, zgodnie z którą w 2023 r. nastąpiło „miękkie lądowanie” polskiej gospodarki, odnotowujemy zatem, że proces ten został zakończony.

Wrześniowe dane o produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.