Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Sprzedaż już prawie na plusie, budownictwo odczuwa spadek inwestycji

Sprzedaż detaliczna już prawie na plusie

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu w cenach bieżących o 1,9% r/r wobec spadku o 8,6% w maju, co było znacząco powyżej konsensusu rynkowego (-4,0%) i naszej prognozy (-2,5%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w czerwcu do -1,3% r/r wobec -7,7% w maju. Przyczynami silnego wzrostu dynamiki sprzedaży w czerwcu były postępujące zmniejszenie obaw gospodarstw domowych związanych z utrzymującą się epidemią, utrzymujący się efekt odłożonego popytu (zwiększenie wydatków gospodarstw domowych niezrealizowanych z powodu obostrzeń obowiązujących w okresie marzec-maj), odnotowany w czerwcu wzrost dynamiki wynagrodzeń następujący w warunkach wyhamowania spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (por. MAKROpuls z 17.07.2020) oraz korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o jeden mniejsza niż w 2019 r., podczas gdy w czerwcu br. była ona o 2 większa niż przed rokiem).

Efekt odłożonego popytu wciąż istotny

Efekt odłożonego popytu był szczególnie widoczny w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (zwiększenie nominalnej sprzedaży o 42,4% m/m w czerwcu wobec wzrostu 46,8% w maju) oraz „włókno, odzież i obuwie” (27,0% m/m wobec 129,6%). Szacujemy, że silne wzrosty sprzedaży w tych kategoriach przyczyniły się do wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży ogółem w cenach stałych o 2,8 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem. Warto jednak odnotować, że w obu tych kategoriach czerwcowa sprzedaż była nadal niższa niż przed rokiem (odpowiednio o 6,4% i 3,7%). Jedyną kategorią, w której odnotowano wyraźny wzrost sprzedaży w czerwcu w ujęciu rocznym były „meble, RTV i AGD” (16,1% r/r wobec 14,4% w maju). Do wzrostu dynamiki w tej kategorii przyczynił się jednak efekt niskiej ubiegłorocznej bazy, co sugeruje ostrożność w interpretowaniu tych danych jako sygnału wyraźnego zwiększenia popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku. W sumie czerwcowe dane o sprzedaży wskazują na stopniowo wygasający negatywny wpływ pandemii COVID-19 na popyt konsumpcyjny. Oczekujemy, że w lipcu roczna dynamika sprzedaży, wspierana przez przesunięcia w strukturze konsumpcji związane ze zwiększeniem turystyki krajowej kosztem turystyki zagranicznej oraz dalszą poprawę nastrojów konsumenckich, ukształtuje się na dodatnim poziomie.

Dane o aktywności w budownictwie kolejnym sygnałem spadku inwestycji prywatnych

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w czerwcu o 2,4% r/r wobec spadku o 5,1% w maju, co było poniżej naszej prognozy (0,0% r/r) i konsensusu rynkowego (-1,8%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczynił się wspomniany wyżej efekt dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w czerwcu o 2,5% m/m, co wskazuje na wyraźny spadek aktywności w budownictwie. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki produkcji budowlano-montażowej w czerwcu było obniżenie dynamiki produkcji wśród jednostek realizujących budowę budynków (-5,7% r/r wobec -5,3% w maju). Stanowi to kolejny – po cytowanych wyżej danych o klimacie inwestycyjnym w przedsiębiorstwach – sygnał spadku aktywności inwestycyjnej sektora prywatnego (firm i gospodarstw domowych), co jest zgodne z naszą prognozą spadku inwestycji ogółem w II kw. o 7,0% r/r. Odnotowany w czerwcu wzrost rocznej dynamiki produkcji w pozostałych dwóch kategoriach („obiekty inżynierii lądowej i wodnej” oraz „roboty budowlane specjalistyczne”) był związany głównie z korzystnym efektem dni roboczych.

Przed nami pogłębienie spadku aktywności w budownictwie

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym że sytuacja w budownictwie znacząco pogorszy się w II poł. 2020 r. Wsparciem dla tego scenariusza są silne pogorszenie klimatu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach (por. MAKROmapa z 20.07.2020), utrzymujący się na niskim na tle historycznym (i znacząco niższym niż w dołku cyklu koniunktury w budownictwie odnotowanym w 2013 r.) poziom wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych, oczekiwane wyraźne zmniejszenie inwestycji drogowych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. oraz nakładów brutto na środki trwałe jednostek samorządu terytorialnego, a także wyraźne zmniejszenie aktywności w budownictwie mieszkaniowym (liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, obniżyła się w II kw. br. o 22,9% r/r wobec spadku o 2,5% w I kw., a liczba pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 9,5% r/r wobec wzrostu o 1,0% w I kw.).

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w II kw.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w czerwcu są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji. Opublikowane dotychczas dane o aktywności gospodarczej w czerwcu sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. br. (-10,5% r/r). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny dla lat 2020 i 2021 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.