Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ożywienie w branżach eksportowych, inwestycje wciąż słabo

Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5% wobec -17,0% w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9%) i powyżej naszej prognozy (-7,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 9,7% m/m. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się w czerwcu na poziomie o ok. 10% niższym niż przed wybuchem epidemii COVID-19.

Szeroki zakres ożywienia w polskim przemyśle

W czerwcu odnotowano szeroki zakres ożywienia aktywności w polskim przemyśle. Roczna dynamika produkcji zwiększyła się pomiędzy majem i czerwcem we wszystkich kategoriach poza „produkcją napojów” i „wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”. W 21 spośród 34 działów przemysłu odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku.

W największym stopniu za ożywienie produkcji przemysłowej ogółem odpowiadało wznowienie działalności w branży motoryzacyjnej. Fabryka Opla w Gliwicach wznowiła prace 8 czerwca, a 16 czerwca została przywrócona produkcja w Tychach. W konsekwencji dynamika produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” zwiększyła się z -57,9% r/r w maju do -15,2% w czerwcu, co oddziaływało w kierunku wzrostu produkcji ogółem o 5,0 pkt. proc pomiędzy majem i czerwcem. Drugą branżą, która przyczyniła się do silnego wzrostu produkcji przemysłowej ogółem (o 2,0 pkt. proc. pomiędzy majem i czerwcem) były „artykuły spożywcze”. Produkcja w tej kategorii zwiększyła się z -6,7% r/r w maju do +6,3% w czerwcu.

Co ciekawe, pomimo decyzji rządu o czasowym zamknięciu ponad 10 kopalń na początku czerwca dynamika produkcji w kategorii „górnictwo i kopalnictwo” zwiększyła się w czerwcu do -6,5% r/r wobec -14,4% w maju.

Branże eksportowe doganiają

Z uwagi na wyraźne ożywienie produkcji w branży motoryzacyjnej, w której większość produkcji skierowana jest za granicę, w czerwcu mieliśmy do czynienia z odwróceniem tendencji obserwowanych w ostatnich miesiącach. W okresie marzec-maj z uwagi na pozrywane w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 międzynarodowe łańcuchy dostaw, produkcja w branżach o relatywnie wysokim udziale eksportu w sprzedaży spadała szybciej niż w pozostałych kategoriach. W czerwcu natomiast mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której trzy segmenty przemysłu (branże eksportowe, branże odpowiadające za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych oraz pozostałe kategorie) odnotowały podobną dynamikę produkcji (zbliżoną do zera).

Ryzyko w górę dla PKB, inwestycje wciąż słabo

Dzisiejsze znacząco lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy spadu PKB o 10,5% w II kw. br. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że pomimo wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w ujęciu rok do roku, produkcja w kategorii „dobra inwestycyjne” obniżyła się w czerwcu o 8,6% r/r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza silnego spadku nakładów brutto na środki trwałe w br. Nasze zrewidowane prognozy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie, po zapoznaniu się z danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, które zostaną opublikowane jutro.

Dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w czerwcu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.