Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zaskakujące przyspieszenie eksportu w IV kw.

Finalne dane o PKB zgodnie z wstępnym szacunkiem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, realne tempo wzrostu PKB w IV kw. ub.r. ukształtowało się na poziomie 4,9% r/r wobec 5,1% w III kw., co było zgodne z naszą prognozą i wstępnym szacunkiem opublikowanym przez GUS w dn. 14 lutego 2019 r. Tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu kw/kw zmniejszyło się z 1,6% w III kw. do 0,5% w IV kw. i ukształtowało się na najniższym poziomie od III kw. 2016 r. Struktura wzrostu PKB była tylko częściowo zgodna z naszymi szacunkami dokonanymi na podstawie wstępnych rocznych danych o PKB (por. MAKROpuls z 30.01.2019). Największe zmiany w porównaniu do implikowanej struktury wzrostu PKB w IV kw. wystąpiły w przypadku wkładu eksportu netto (in minus) i kontrybucji zmiany zapasów (in plus).

Zaskakujące przyspieszenie eksportu

Dynamika inwestycji zmniejszyła się do 6,7% r/r w IV kw. z 9,9% w III kw., a ich wkład do wzrostu PKB nie zmienił się i wyniósł 1,7 pkt. proc. Z kolei spowolnienie konsumpcji okazało się mniejsze od wcześniejszych oczekiwań (4,3% r/r w IV kw. wobec 4,5% w III kw.), ale pozostała ona głównym źródłem wzrostu PKB w IV kw. (kontrybucja równa 2,2 pkt. proc.). Mniejsza skala spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego jest spójna z wcześniejszymi danymi wskazującymi na przyspieszenie wzrostu funduszu płac i sprzedaży detalicznej w IV kw.

W kontekście słabej koniunktury za granicą najbardziej zaskakujące w strukturze PKB za IV kw. jest przyspieszenie eksportu do 8,9% r/r wobec 4,9% w III kw. Może to wskazywać na rosnące przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granicą. Taką ocenę wspierają dane o międzynarodowym handlu towarami – skala spowolnienia eksportu w Polsce w IV kw. była najmniejsza na tle krajów regionu. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem dynamiki importu do 9,0% r/r z 6,9% w III kw. W rezultacie wkład eksportu netto wzrósł w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy (do 0,2 pkt. proc. w IV kw. z -0,9 pkt. proc. w III kw.). Był to jednocześnie czynnik w największym stopniu dynamizujący wzrost PKB.

Głównym czynnikiem ograniczającym wzrost PKB w IV kw. był niższa kontrybucja wkładu zapasów (-1,0 pkt. wobec 0,0 pkt. proc.). Należy jednak podkreślić, że przyrost zapasów w IV kw. (15,0 mld zł) ukształtował się na wysokim na tle historycznym poziomie. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększyły w IV kw. zapasy, co świadczyło o wciąż optymistycznych wówczas ocenach firm dotyczących przyszłej koniunktury

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2019 r.

Dane o PKB w IV kw. nie zmieniają naszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w 2019 r. Istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2019 r. (3,3% wobec 5,1% w 2018 r.) stanowią planowane przez rząd znaczące zmiany w polityce fiskalnej (por. MAKROmapa z 25.02.2019). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny uwzględniający wpływ wspomnianego pakietu fiskalnego przedstawimy 11.03.2019 r.

Dzisiejsze dane o PKB w IV kw. są neutralne dla kursu złotego i cen polskiego długu.