Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost na rządowo-inwestycyjnym dopalaczu

Dynamika PKB najwyższa od 2011 r.

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w IV kw. 2015 r. wyniosło 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw. i było zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Tym samym roczna dynamika PKB w IV kw. była najwyższa od IV kw. 2011 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych dynamika PKB wyniosła 3,7% r/r wobec 3,6% r/r w III kw. W ujęciu kwartalnym, odsezonowane tempo wzrostu PKB zwiększyło się do 1,1% z 0,9% w III kw.

Wzrost na dopalaczu rządowo-inwestycyjnym

Podobnie jak w III kw., głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w IV kw. był popyt krajowy, którego wkład do dynamiki PKB wyniósł 3,9 pkt. proc. wobec 3,1 pkt. proc. w III kw. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w porównaniu z III kw. w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie dynamiki spożycia publicznego (wzrost wkładu z 0,5 do 0,9 pkt. proc.). Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy były również inwestycje (wzrost wkładu z 0,9 do 1,3 pkt. proc.), które – dzięki przyspieszeniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 - zwiększyły się o 4,9% r/r wobec 4,6% r/r w III kw. Z kolei mimo dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy tempo wzrostu konsumpcji prywatnej nie zmieniło się w porównaniu z III kw. i wyniosło 3,1% r/r (spadek wkładu z 1,8 do 1,5 pkt. proc.).

Wzrost PKB był również wspierany przez zwiększenie kontrybucji zapasów z -0,1 pkt. proc w III kw. do 0,2 pkt. proc., który w znacznym stopniu ograniczył niekorzystny wpływ eksportu netto na dynamikę PKB (spadek wkładu z 0,4 pkt. proc. do zera). Zmniejszenie wkładu eksportu netto był efektem silniejszego przyspieszenia wzrostu importu (z 3,1% r/r w III kw. do 9,4% r/r) niż eksportu (z 3,9% r/r do 9,1% r/r). Podobnie jak w poprzednich latach w całym 2015 r. wzrost eksportu (6,5%) był szybszy niż wzrost PKB, w wyniku czego udział eksportu w PKB osiągnął poziom najwyższy w historii (49,2%).

Przed nami spowolnienie wzrostu gospodarczego

W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, które będzie widoczne już w I kw. (3,2% r/r). Do obniżenia dynamiki PKB przyczynią się przede wszystkim efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy dla eksportu i inwestycji, a także obserwowane obecnie pogorszenie koniunktury w strefie euro, w tym w szczególności w gospodarce niemieckiej (por. dzisiejsza MAKROmapa). Ponadto wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych związany z mniejszym wykorzystaniem środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego (por. MAKROmapa z 15.02.2015). W kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego będzie oddziaływało uruchomienie począwszy od II kw. programu "Rodzina 500+", który poprzez znaczący transfer do gospodarstw domowych przyczyni się do silnego zwiększenia dynamiki konsumpcji prywatnej.

Czynnikami ryzyka dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2016 r. (2,9%) są styczniowa obniżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's, a także oczekiwana przez nas podobna reakcja ze strony agencji Moody's, które mogą przyczynić się do spowolnienia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. W kierunku zmniejszenia napływu tych inwestycji może również oddziaływać zapowiedziane przez ministra skarbu wypowiedzenie przez Polskę umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2016-2017 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Publikacja dzisiejszych, zgodnych ze wstępnym szacunkiem, danych o PKB w IV kw. 2015 r. r. jest w naszej ocenie neutralna dla złotego i rentowności obligacji.