Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Sprzedaż detaliczna spowolniła mimo 500plus

Dynamika produkcji poniżej trendu

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 3,5% r/r wobec wzrostu o 6,0% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (5,1%) i konsensusu rynkowego (4,7%). Tym samym dynamika produkcji w maju ukształtowała się na poziomie niższym od krótkookresowego trendu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w maju o 0,9% m/m.

Struktura wzrostu produkcji w maju wskazuje na utrzymujący się znaczący wpływ popytu zewnętrznego na aktywność w krajowym przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny jest wysoka dynamika produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "wyroby tekstylne” (wzrost o 17,9% r/r wobec 22,1% w kwietniu), "meble” (10,6% wobec 18,4%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (11,5% wobec 12,5%), "wyroby z metali” (8,3% wobec 11,8%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (16,3% wobec 11,3%) oraz "produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych” (6,9% wobec 11,2%). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zwiększający się popyt zewnętrzny będzie nadal stanowił wsparcie dla krajowej produkcji. Wskazują na to majowe dane PMI, sygnalizujące utrzymujący się umiarkowanie szybki wzrost nowych zamówień w niemieckim przetwórstwie przemysłowym.

Produkcja budowlano-montażowa wciąż spada

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 13,7% r/r wobec spadku o 14,8% w kwietniu. Do wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się głównie wygaśnięcie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy (w kwietniu ub. r. odnotowano silny wzrost dynamiki inwestycji w dziale "inżynieria lądowa i wodna”). Jednak po oczyszczeniu z wpływu z czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,6% w porównaniu z kwietniem, co było szóstym z rzędu spadkiem produkcji w ujęciu miesięcznym. Naszym zdaniem główną przyczyną spadku produkcji budowlano-montażowej w maju było – podobnie jak w poprzednich miesiącach br. - wyhamowanie inwestycji publicznych, związane ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach, mimo niskiej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się efekty niskiej ubiegłorocznej bazy. Wsparciem dla takiej oceny jest sygnalizowana w badaniach GUS stabilizacja koniunktury w zakresie bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym w budownictwie w ostatnich miesiącach.

Sprzedaż detaliczna spowolniła mimo 500plus

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 2,2% r/r wobec wzrostu o 3,2% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (3,0%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w maju o 4,3% r/r wobec wzrostu o 5,5% w kwietniu, co oznacza obniżenie dynamiki sprzedaży do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w maju wskazuje, że – wbrew naszym oczekiwaniom - wypłaty środków w ramach programu 500plus (w kwietniu i maju wypłacono łącznie 2,2 mld zł) nie przyczyniły się, jak dotąd, do istotnego przyspieszenia wzrostu wydatków gospodarstw domowych. Naszym zdaniem jest dość prawdopodobne, że część beneficjentów tego programu wstrzymuje się z wydatkami do czasu, gdy ich skumulowany poziom pozwoli zrealizować bardziej kosztowne wydatki (m. in. na dobra trwałego użytku). Oczekujemy, że w czerwcu br. dynamika sprzedaży wyraźnie przyspieszy, do czego przyczynią się realizowane z wyrównaniem (a więc większe niż w kwietniu i maju) wypłaty środków w ramach programu 500plus.

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w II kw. będzie nieznaczne

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II kw. nastąpi jedynie nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 3,1% r/r z 3,0% w I kw. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś gorszych od oczekiwań danych o produkcji przemysłowej i nieznacznie niższych od konsensusu danych o sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i pozytywny dla cen polskich obligacji.