Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej

Efekty kalendarzowe osłabiły produkcję

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 3,2% r/r wobec wzrostu o 7,5% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (2,8%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 0,2% m/m. W całym III kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,3% r/r wobec 5,0% w II kw.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji we wrześniu był negatywny efekt statystyczny związany z niekorzystną różnicą w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była taka sama jak przed rokiem). Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej było ustąpienie efektu zeszłorocznej niskiej bazy związanego z fala upałów (por. MAKROpuls z 17.09.2015). Skrajne warunki atmosferyczne doprowadziły w sierpniu ub. r. do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Ustąpienie tego efektu miało negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej we wrześniu br.

Budownictwo odbija się od dna

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we wrześniu o 15,3% r/r wobec spadku o 18,8% w sierpniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,3% w porównaniu z sierpniem. W całym III kw. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 18,1% r/r wobec spadku o 13,8% w II kw. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej oceny, że w sierpniu osiągnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Pomimo oddziaływania negatywnych efektów kalendarzowych we wrześniu, obserwowana poprawa koniunktury w budownictwie przyczyniła się do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji w tym sektorze. Niemniej jednak oczekujemy, że roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostaną ujemne do końca br. W I poł. 2017 r. wraz z kontynuacją ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większą absorbcją środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia z przyspieszeniem produkcji. Czynnikami ryzyka w dół dla naszej prognozy są możliwe dalsze opóźnienia w ogłaszaniu i realizacji przetargów publicznych, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich miesięcy oraz odnotowany we wrześniu br. spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań (-10,3% r/r wobec +6,8% w sierpniu) oraz pozwoleń na budowę (-0,3% r/r wobec +23,3%).

Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 4,8% r/r wobec wzrostu o 5,6% w sierpniu, co było poniżej naszej prognozy (6,7%) i konsensusu rynkowego (6,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się we wrześniu o 6,3% r/r wobec wzrostu o 7,8% w sierpniu. W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (5,2% r/r we wrześniu wobec 17,6% w sierpniu) oraz "pozostałe” (0,9% wobec -8,4%). Spadki te mają naszym zdaniem raczej charakter jednorazowy i nie sygnalizują trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym. Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie wyników badań koniunktury GUS.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlają popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone są bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniających poniżej 10 osób.

W całym III kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,2% r/r wobec wzrostu o 5,4% w II kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,0% r/r w III kw. wobec 3,3% w II kw.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw.

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za III kw. stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2,8% r/r w. z 3,1% w II kw. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest opublikowana dzisiaj przez GUS zrewidowana w górę dynamika PKB w 2015 r. (3,9% r/r wobec 3,6% przed rewizją).

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.