Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Wciąż brak sygnałów nasilenia presji płacowej

Wciąż brak sygnałów nasilenia presji płacowej

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się we wrześniu do 3,9% r/r wobec 4,7% w sierpniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (4,4%) i konsensusu rynkowego (4,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 4,4% r/r wobec 5,5% w sierpniu.

Spadek nominalnej dynamiki wynagrodzeń częściowo wynikał z efektów wysokiej bazy sprzed roku (silny na tle historycznym miesięczny wzrost wynagrodzeń we wrześniu ub. r.). W kierunku zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona taka sama jak przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Średnie nominalne tempo wzrostu płac w III kw. wyniosło 4,5% r/r wobec 4,9% w II kw. Tym samym, mimo wyników badań koniunktury wskazujących na narastające trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników dane nie sygnalizują nasilenia presji płacowej. Jest to spójne z lipcowym badaniem koniunktury NBP (Szybki Monitoring NBP), zgodnie z którym zaledwie 10,2% ankietowanych firm wskazuje na wzrost nacisków płacowych. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować nieznacznie powyżej 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

Wzrost zatrudnienia nie zwalania tempa

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się we wrześniu o 10,8 tys. m/m wobec spadku o 1,3 tys. w sierpniu – najsilniejszy miesięczny wzrost zatrudnienia we wrześniu od 2010 r. Potwierdziła się zatem nasza ocena, iż nieoczekiwane obniżenie zatrudnienia w sierpniu było przejściowe (por. MAKROpuls z 16.09.2016). Zgodnie informacjami uzyskanymi z GUS wynikało ono bowiem z przejścia części osób zatrudnionych dotychczas w sektorze "informacja i komunikacja” do branż nieuwzględnianych w statystykach sektora przedsiębiorstw. Tym samym spadek zatrudnienia w sierpniu nie sygnalizuje pogorszenia sytuacji na rynku pracy, gdyż osoby te zostaną uwzględnione w statystykach dotyczących zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Roczna dynamika zatrudnienia zwiększyła się we wrześniu do 3,2% r/r wobec 3,1% w sierpniu. Podtrzymujemy naszą ocenę, że dynamika zatrudnienia znajduje się blisko lokalnego maksimum. Oczekujemy, że począwszy od IV kw. roczne tempo wzrostu zatrudnienia zacznie się stopniowo obniżać, co będzie zgodne z naszym scenariuszem zakładającym osiągnięcie stanu równowagi na polskim rynku pracy w 2017 r.

Nieznaczny spadek dynamiki funduszu płac w III kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło we wrześniu 7,8% r/r wobec 8,8% w sierpniu. Tym samym w całym III kw. realna dynamika funduszu płaca zmniejszyła się do 8,6% wobec 8,7% w II kw. Dane w połączeniu z oczekiwanym przez nas pozytywnym wpływem programu 500+ na konsumpcję (por. MAKROmapa z 5.09.2016) nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika spożycia prywatnego wzrośnie w III kw. do 4,0% r/r wobec 3,3% w II kw.

Dane o płacach i zatrudnieniu neutralne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze niższe od oczekiwań dane o przeciętnym wynagrodzeniu i wyższe od konsensusu rynkowego dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.