Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna znacząco powyżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa dobrze zakończyła 2015 r.

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 6,7% r/r w grudniu wobec 7,8% w listopadzie, co było znacząco powyżej naszej prognozy (4,8%) i konsensusu rynkowego (5,6%). Główną przyczyną zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy listopadem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub.r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w listopadzie ub.r. była ona o 2 większa niż w 2014 r.). Do zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej przyczynił się również efekt wysokiej bazy z grudnia 2014 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 0,7% m/m.

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływała natomiast poprawa popytu zagranicznego. Była ona sygnalizowana przez zwiększenie składowej indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa dotyczącej nowych zamówień eksportowych, która w grudniu ukształtowała się na najwyższym poziomie od lipca ub.r. (por. MAKROmapa z 04.01.2016). Dodatkowo, istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wyższego tempa wzrostu produkcji przemysłowej było przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub.r. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi dynamika produkcji w kategorii "produkcja pozostałego sprzętu transportowego”, która drugi miesiąc z rzędu osiągnęła znacząco dodatnią wartość (61,7% r/r w grudniu wobec 79,8% w listopadzie). W naszej ocenie wzrost ten spowodowany był głównie przez produkcję w firmie Pesa, która w grudniu ub. r. finalizowała produkcję 20 pociągów Dart dla PKP Intercity z unijnych dotacji.

Produkcja budowlano-montażowa ograniczona przez efekty statystyczne

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,2% w listopadzie. Zmniejszenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wynikało przede wszystkim z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (patrz powyżej) oraz efektu niskiej bazy z grudnia 2014 r. Naszym zdaniem w kolejnych miesiącach, oczekiwany przez nas znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych (zmniejszone wykorzystanie środków unijnych po zakończeniu wykorzystania środków przyznanych w ramach perspektywy 2007-2013) będzie oddziaływało w kierunku spadku dynamiki produkcji budowalno-montażowej.

Wydatki świąteczne podbiły sprzedaż detaliczną

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu o 4,9% r/r wobec 3,3% w listopadzie, co było znacząco powyżej naszej prognozy (1,7%) i konsensusu rynkowego (3,5%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w grudniu o 7,0% r/r wobec 5,7% w listopadzie. Głównym źródłem wyższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zwiększenie dynamiki w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (33,5% r/r w grudniu wobec 21,1% w listopadzie). Wzrost ten wynikał naszym zdaniem ze znaczącego wzrostu wydatków świątecznych dokonywanych przez gospodarstwa domowe. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy i związane z nią malejące – w percepcji pracowników – ryzyko utraty pracy wpływa korzystnie na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji. Ponadto spadek stopy lombardowej o 50 pb w marcu ub. r przyczynił się – poprzez zmniejszenie limitu oprocentowania wynikającego z tzw. ustawy antylichwiarskiej o 200 pb – do znacznego spadku oprocentowania kredytów konsumpcyjnych. Spadek ten oddziałuje w kierunku zwiększenia akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych, co sprzyja wzrostowi wydatków świątecznych Polaków. Naszą ocenę wspiera również badanie ankietowe przeprowadzone przez Deloitte, zgodnie z którym przeciętna polska rodzina wydała w ub. r. podczas świąt o 11% więcej niż w 2014 r.

Tempo wzrostu PKB nieznacznie spowolniło w IV kw.

Zgodnie z danymi GUS w IV kw. ub. r.. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 5,4% r/r wobec 2,8% w III kw., produkcji przemysłowej 5,6% wobec 4,4% i produkcji budowlano-montażowej -1,4% wobec 0,7%. Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym dynamika PKB w IV kw. uległa obniżeniu do 3,1% r/w wobec 3,5% w III kw. przy jednoczesnym lekkim przyspieszeniu wzrostu spożycia prywatnego do 3,3% r/r w IV kw. wobec 3,1% w III kw.

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyższych od konsensusu danych jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskich obligacji.