Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Najwyższy w historii grudniowy przyrost zatrudnienia

Tempo wzrostu płac lekko poniżej średniookresowego trendu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 3,1% r/r wobec 4,0% w listopadzie, kształtując się poniżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (3,7%). Spowolnienie tempa wzrostu płac wynikało w dużym stopniu z ustąpienia efektu niskiej bazy (m.in. w górnictwie oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej), który podbił listopadowy odczyt średniej płacy. W kierunku ograniczenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy listopadem a grudniem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub.r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w listopadzie ub.r. była ona o 2 większa niż w 2014 r.), obniżając dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 3,7% r/r wobec 4,6% w listopadzie, co było efektem wzrostu inflacji CPI do -0,5% r/r w grudniu wobec -0,6% w listopadzie (por. MAKROpuls z 15.01.2016) oraz zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W efekcie realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2015 r. zmniejszyło się w porównaniu z III kw. (4,1% r/r wobec 4,3%).

Najwyższy w historii grudniowy przyrost zatrudnienia

Według danych GUS, roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w grudniu do 1,4% wobec 1,2% w listopadzie, a tym samym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 9,1 tys. m/m wobec takiego samego przyrostu w listopadzie. Jest to najwyższy w historii grudniowy, miesięczny przyrost zatrudnienia. Zazwyczaj w grudniu mamy do czynienia z sezonowym spadkiem zatrudnienia (m.in. ze względu na zmniejszenie liczby etatów w budownictwie). W grudniu ub. r. czynnikiem ograniczającym sezonowy spadek zatrudnienia w była natomiast relatywnie niska liczba dni o silnie ujemnych temperaturach (średnia temperatura w grudniu ub. r. wyniosła +4,1 st. C wobec przeciętnie -0,5 st. C w grudniach lat 2007-2014).

W efekcie szacujemy, że w IV kw. 2015 r. realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło 5,4% r/r wobec 5,3% r/r w III kw. Dane te stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1% r/r w III kw. do 3,3% w IV kw.

Rynek pracy blisko równowagi

Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Skala dalszego wzrostu zatrudnienia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie dla takiej oceny stanowią badania NBP ("Szybki Monitoring”, styczeń 2016 r.), zgodnie z którymi stopniowo rośnie odsetek firm, które informują o problemach ze skompletowaniem załogi. Nadal jest o jednak niższy niż w okresie boomu na przełomie lat 2007/2008 (ok. 3% wobec ok. 14%). Dodatkowo oczekujemy, że w styczniu br. dynamika zatrudnienia w ujęciu m/m będzie ponownie (i znacząco) dodatnia, do czego przyczyni się coroczna aktualizacja próby przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób dokonywana przez GUS.

Ponadto, zgodnie z badaniami NBP presja płacowa rośnie, ale utrzymuje się wciąż na relatywnie niskim poziomie (odnotowuje ją obecnie około 9% pracodawców). W naszej ocenie zwiększenie wynagrodzeń w najbliższych kwartałach będzie ograniczane przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwiązkowienia w zakładach pracy, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie, po uwzględnieniu naszej prognozy inflacji, oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac w gospodarce narodowej z 3,4% w ub.r. do 4,2% w 2016 r.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rynku długu.