Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Popyt krajowy napędzał wzrost PKB w IV kw. ub. r.

Wzrost gospodarczy w 2015 r. powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2015 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,6% wobec 3,3% w 2014 r., co było powyżej naszej prognozy (3,4%) i oczekiwań rynkowych (3,5%). W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wzrost wkładu eksportu netto (z -1,5 pkt. proc. w 2014 r. do 0,2 pkt. proc. 2015 r.) oraz przyspieszenie konsumpcji prywatnej (z 2,6% r/r w 2014 r. do 3,1% w 2015 r.). W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał natomiast spadek dynamiki popytu krajowego do 3,4% r/r wobec 4,9% w 2014 r. Był to gównie efekt spowolnienia inwestycji (z 9,8% w 2014 r. do 6,1% w 2015 r.) oraz zmniejszenia wkładu zapasów (z 0,5 pkt. proc. w 2014 r. do -0,3 pkt. proc. w 2015 r.).

Popyt krajowy napędzał wzrost PKB w IV kw. ub. r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw. W kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego oddziaływało przede wszystkim zwiększenie wkładu spożycia publicznego z 0,5 pkt. proc. w III kw. do 1,1 pkt. proc. w IV kw. Wyższa kontrybucja wydatków publicznych mogła być efektem m.in. organizacji wyborów parlamentarnych oraz realizacji interwencyjnych zakupów węgla od kopalń przez Agencję Rezerw Materiałowych. Do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w IV kw. przyczyniło się również zwiększenie dynamiki inwestycji do. 4,8% w IV kw. wobec 4,6% w III kw. (wzrost kontrybucji o 0,4 pkt. proc.). Do zwiększenia wkładu nakładów brutto na środki trwałe przyczyniło się naszym zdaniem przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub.r. Wzrost PKB był również wspierany przez zwiększenie kontrybucji zapasów z -0,1 pkt. proc w III kw. do 0,3 pkt. proc. w IV kw. W efekcie popyt krajowy znacząco przyspieszył do 4,2% r/r w IV kw. wobec 3,1% w III kw.

Czynnikami ograniczającymi przyspieszenie PKB w IV kw. były natomiast zmniejszenie kontrybucji eksportu netto (do -0,3 pkt. proc. z 0,4 pkt. proc. w III kw.) oraz stabilizacja dynamiki konsumpcji na poziomie 3,1% r/r (zmniejszenie wkładu do 1,6 pkt. proc. wobec 1,8 pkt. proc. w III kw.; udział spożycia prywatnego w nominalnym PKB w IV kw. jest niższy niż w III kw.).

Tempo wzrostu PKB spowolni w br.

Opublikowane dziś dane o PKB. potwierdzają, że w 2015 r. polska gospodarka znajdowała się w fazie silnego ożywienia. W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z ub. r. przyczyniających się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji. W rezultacie, przy zwiększeniu tempa wzrostu importu wkład eksportu netto w skali całego roku stanie się ujemy. Ponadto wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znaczący spadek dynamiki inwestycji publicznych (zmniejszone wykorzystanie środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020). Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w br. jest obniżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's oraz prawdopodobna podobna reakcja ze strony agencji Moody's (możliwość podjęcia takiej decyzji sygnalizują dzisiejsze wypowiedzi jej przedstawicieli), które mogą przyczynić się do spowolnienia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2015 r. jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskiego długu.