Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

NBP obniżył prognozę tempa wzrostu PKB w 2016 r.

Status quo w polityce pieniężnej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem październikowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada ponownie wskazała na ryzyko "obniżenia się cen surowców” jako główne źródło niepewności dla kształtowania się cen w Polsce.

Projekcja PKB zrewidowana w dół, ścieżka inflacji bez dużych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w listopadowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2016-2018 nie uległa znaczącym zmianom wobec scenariusza przedstawionego w projekcji lipcowej. Zgodnie z listopadową projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,7 – -0,6% w 2016 r. (wobec -0,9 – -0,3% w projekcji lipcowej), 0,5-2,0% w 2017 r. (wobec 0,3-2,2%) oraz 0,3-2,6% w 2018 r. (tyle samo co w lipcowej projekcji). Oznacza to, że zgodnie z projekcją w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacząco niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osiągnie tego celu przed 2019 r. Jednocześnie prognozowana dynamika PKB w br. została nieznacznie obniżona, a w latach 2017-2018 lekko zrewidowana w górę. Zgodnie z listopadową projekcją jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,5-3,4% w 2016 r. (wobec 2,6-3,8% w projekcji lipcowej), 2,6-4,5% w 2017 r. (wobec 2,4-4,5%) i 2,2-4,4% w 2018 r. (wobec 2,1-4,3%).

Ograniczone znaczenie wyborów w USA dla sytuacji w Polsce

Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogląd, że projekcja jest podstawą do formułowania przez członków RPP przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce. W tym kontekście warto odnotować, że w lipcu wszyscy członkowie RPP oczekiwali wyższej dynamiki PKB w 2016 r. niż przedstawiono w lipcowej projekcji inflacji (ścieżka centralna równa 3,2% r/r). Zdaniem prezesa NBP obserwowane obecnie spowolnienie wzrostu jest związane "tylko i wyłącznie” z wolniejszym napływem środków unijnych. Jego zdaniem na przełomie 2016 i 2017 r. można oczekiwać zwiększonej absorbcji funduszy UE i w efekcie ożywienia inwestycji. Członkowie RPP oczekują, że dynamika PKB mogła się nieznacznie obniżyć w III kw. (wobec 3,1% r/r w II kw.), a w IV kw. będzie się ona kształtować na poziomie ok. 3%. Prezes NBP powtórzył swoje stanowisko sprzed miesiąca, iż mimo oczekiwanego wzrostu inflacji i przyspieszenia wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, w jego ocenie obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych NBP w 2017 r.

Podczas konferencji prasowej A. Glapiński poinformował, że w jego ocenie dzisiejszy wynik wyborów prezydenckich w USA wskazujących na zwycięstwo D. Trumpa ma obecnie ograniczone znaczenie dla polskiej gospodarki. Dokładna ocena skali tego oddziaływania będzie możliwa w późniejszym terminie, gdy będzie wiadomo, w jakim stopniu postulaty wyborcze D. Trumpa zostaną wprowadzone w życie.

Ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych NBP

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego, wskazujące na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w 2017 r., sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. Podtrzymujemy jednak ocenę, że oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I poł. 2017 r. w połączeniu ze wzrostem inflacji do wyraźnie dodatnich poziomów i spadkiem realnej stopy referencyjnej NBP do poziomu zbliżonego do zera, skłonią RPP do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesienia stopy referencyjnej NBP łącznie o 50 pb w 2017 r.

Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych pozostaje prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na grudniowym posiedzeniu EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. wyraźnie zmaleje.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP, przedstawiona projekcja makroekonomiczna oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rynku długu.