Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja bazowa najniższa w historii

Inflacja bazowa najniższa w historii

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w kwietniu do -1,1% r/r wobec -0,9% w marcu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą równą oczekiwaniom rynku oraz wstępnemu odczytowi GUS. W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii "nośniki energii” (-3,3% r/r w kwietniu wobec -2,7% w marcu). Jej zmniejszenie wynikało w znacznym stopniu z obniżki cen gazu dla gospodarstw domowych przez PGNiG, która weszła w życie od 1 kwietnia br. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła -0,4% r/r w kwietniu wobec -0,2% w marcu, kształtując się na najniższym poziomie w historii. Jej zmniejszenie było spowodowane spadkiem dynamiki cen w kategorii "rekreacja i kultura” (-2,9% r/r w kwietniu wobec -2,0% w marcu) będącej przede wszystkim skutkiem wprowadzenia przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych nowych, niższych cenników, a także z obniżenia dynamiki cen w kategorii "łączność” (-1,6% r/r w kwietniu wobec -0,3% w marcu), wynikającej z efektu wysokiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływało natomiast niższe tempo spadku cen paliw (-12,3% r/r w kwietniu wobec -13,4% w marcu).

Deflacja będzie powoli wygasać dzięki wyższej dynamice cen żywości i paliw

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. br. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będą wyższe dynamiki cen paliw oraz żywności, której wzrost będzie szczególnie silny pod koniec br. Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który zwiększył się kwietniu br. o 0,7% m/m, co jest jego trzecim miesięcznym wzrostem z rzędu, sygnalizując odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Ceny żywności w Polsce są silnie skorelowane z cenami światowymi, co będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku ich wzrostu w dalszej części br. Od końca stycznia br. mamy również do czynienia z utrzymującym się trendem wzrostowym ceny ropy naftowej. Cena ropy Brent w tym okresie zwiększyła się o ok. 80%. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, warunki pogodowe oraz ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego.

Decyzja Moody`s wpłynie na najbliższe decyzje RPP

Dzisiejszy odczyt inflacji zgodny ze wstępnym szacunkiem jest w naszej ocenie neutralny dla złotego oraz cen polskich obligacji. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w lipcu br. RPP zdecyduje się na jednorazową obniżkę stóp procentowych o 50 pb. Naszym zdaniem istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odnotowane w I kw. spowolnienie wzrostu PKB utrzyma się również w II kw., co w warunkach pogłębiającej się deflacji (w tym deflacji bazowej) skłoni Radę do jednorazowego dostosowania stóp procentowych. Czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy jest jutrzejsza ocena długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's. Oczekujemy, że agencja obniży go z poziomu A2 do A3 oraz zmieni jego perspektywą ze stabilnej na negatywną. Obniżenie ratingu będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku dalszego osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co może być czynnikiem zniechęcającym Radę do łagodzenia polityki monetarnej.