Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Spadek inwestycji publicznych spowolnił wzrost w I kw.

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w I kw. br. wyniosło 3,0% r/r wobec 4,3% w IV kw ub. r., co było poniżej naszej prognozy (3,2%) i konsensusu rynkowego (3,4%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB spadł w I kw. o 0,1% kw/kw wobec wzrostu o 1,3% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku silnego spowolnienia wzrostu PKB w I kw. było silne obniżenie dynamiki inwestycji do 2,1% r/r wobec 4,4% w IV kw. Do znaczącego wyhamowania nakładów inwestycyjnych przyczyniły się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz obniżenie inwestycji publicznych, znajdujące odzwierciedlenie w głębokim spadku produkcji budowlano-montażowej w I kw. (por. MAKROpuls z 19.04.2016) i związane ze zmniejszonym wykorzystanie środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Dzisiejsze dane o PKB są spójne z naszą prognozą wzrostu gospodarczego w całym 2016 r. (2,9%). Istotnym czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest odnotowana w kwietniu poprawa koniunktury w przetwórstwie w przemysłowym w Niemczech, sygnalizująca wyhamowanie obserwowanego od stycznia pogorszenia nastrojów w tym sektorze. Aktualizację naszych prognoz na lata 2016-2017 przedstawimy 6 czerwca, po publikacji danych o strukturze wzrostu PKB w I kw. br.

Dzisiejsze gorsze od oczekiwań dane o PKB w I kw. są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i pozytywne dla rynku długu. Dane te pozostają jednak w cieniu oceny ratingu Polski dokonanej przez agencję Moody's, która zostanie ogłoszona dziś w godzinach wieczornych. Oczekujemy, że agencja obniży go z poziomu A2 do A3 oraz zmieni jego perspektywą ze stabilnej na negatywną (por. MAKROmapa z 10.05.2016). Obniżenie ratingu będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku dalszego osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego, co może być czynnikiem zniechęcającym Radę do łagodzenia polityki monetarnej mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego i rekordowo głębokiej deflacji bazowej (por. MAKROpuls z 12.05.2016).