Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP uznaje spowolnienie wzrostu za przejściowe

Stopy NBP bez zmian, RPP oczekuje przyspieszenia wzrostu

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem kwietniowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak w kwietniu Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców” jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen. Rada dodała również, że "po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku, w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego”. Oznacza to, że Rada nie traktuje silnego wyhamowania wzrostu produkcji i sprzedaży detalicznej w marcu (por. MAKROpuls z 19.04.2016) oraz znaczącego spadku indeksu koniunktury PMI dla przetwórstwa przemysłowego w kwietniu (por. MAKROmapa z 2.05.2016) jako sygnałów trwałego obniżenia dynamiki PKB.

Deflacja nie niepokoi, rynek zdyskontował obniżkę ratingu

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że utrzymująca się deflacja w Polsce nie jest powodem do niepokoju, gdyż towarzyszy jej bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. W ocenie M. Belki dyskusja na dzisiejszym posiedzeniu RPP nie wskazywała na wyższą niż przed miesiącem skłonność Rady do obniżenia stóp procentowych. W jego ocenie gorsze od oczekiwań dane o aktywności gospodarczej w marcu i kwietniowej koniunkturze w przetwórstwie "nie wzmocniły zainteresowania Rady obniżką stóp procentowych”. Uważa on, że odnotowane w ostatnich tygodniach osłabienie kursu złotego było w pewnym stopniu wywołane przez czynniki krajowe, w tym w szczególności antycypowaną przez część inwestorów obniżkę ratingu przez agencję Moody's (decyzja zostanie podjęta w dn. 13.05.2016), która jego zdaniem jest już uwzględniona w obecnym kursie złotego.

Adam Glapiński będzie prezesem NBP

Zgodnie z oczekiwaniami Prezydent RP skieruje do Sejmu wniosek o powołanie Adama Glapińskiego, byłego członka RPP III kadencji, na stanowisko prezesa NBP. Oczekujemy, że wniosek ten zostanie poparty przez sejmową większość i po upływie kadencji M. Belki (10 czerwca br.) A. Glapiński będzie przewodniczył lipcowemu posiedzeniu RPP. Dotychczasowe wypowiedzi A. Glapińskiego wskazywały na jego niską skłonność do łagodzenia polityki monetarnej w warunkach umiarkowanie szybkiego wzrostu gospodarczego mimo pogłębiającej się deflacji. Oczekujemy, że jego nastawienie w polityce pieniężnej będzie miało istotny wpływ na poglądy większości członków RPP, dlatego jego wypowiedzi dotyczące oceny perspektyw polskiej gospodarki i stóp procentowych NBP będą wpływać na notowania kursu złotego i rentowności obligacji. Naszym zdaniem po objęciu przez A. Glapińskiego stanowiska prezesa NBP jego nastawienie w polityce pieniężnej stanie się bardziej gołębie, co jest zgodne z naszym scenariuszem obniżki stóp procentowych w II poł. br.

Koniunktura za granicą i decyzja Moody's wpłyną na najbliższe decyzje RPP

Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w lipcu br. RPP zdecyduje się na jednorazową obniżkę stóp procentowych o 50 pb. Naszym zdaniem istnieje duże prawdopodobieństwo, że odnotowane w I kw. spowolnienie wzrostu PKB utrzyma się również w II kw., co w warunkach pogłębiającej się deflacji (w tym deflacji bazowej) skłoni Radę do jednorazowego dostosowania stóp procentowych. Istotnym czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy stóp NBP jest odnotowana w kwietniu poprawa koniunktury w przetwórstwie w Niemczech, sygnalizująca wyhamowanie obserwowanego od stycznia pogorszenia nastrojów w tym sektorze. Czynnikiem zniechęcającym RPP do łagodzenia polityki pieniężnej będzie również oczekiwane przez nas obniżenie długoterminowego ratingu Polski przez agencję Moody's wraz ze zmianą perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną (uzasadnienie naszej prognozy przedstawimy w najbliższej MAKROmapie). Obniżenie ratingu może przyczynić się do dalszego osłabienia i wzrostu zmienności kursu złotego.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są lekko pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.