Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Amundi Globalnych Perspektyw - nowy subfundusz w ofercie Banku

W dniu dzisiejszym w ofercie Credit Agricole pojawił się kolejny, siódmy już subfundusz w ramach funduszu Amundi Parasolowy FIO.

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw jest rekomendowany osobom chcącym inwestować długoterminowo i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. To, co go wyróżnia spośród pozostałych subfunduszy, to elastyczne podejście do inwestowania – założeniem subfunduszu jest poszukiwanie zysku w każdych warunkach rynkowych. Oznacza to inwestowanie w różne klasy aktywów w Polsce i zagranicą, by w pełni i bez ograniczeń wykorzystywać pojawiające się okazje inwestycyjne. Charakterystyczna konstrukcja portfela subfunduszu jest wynikiem współpracy dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego i globalnego. To unikat na polskim rynku. Więcej szczegółów oraz opis wszystkich subfunduszy jest dostępny tutaj

Credit Agricole Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457486, posiadającą kapitał zakładowy 38.467.590 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym funduszu, który zawiera opis czynników ryzyka zw. z inwestycją oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID), dostępnymi w punktach dystrybucji Amundi Parasolowy FIO, w tym w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. i na stronie www.credit-agricole.pl, w siedzibie Towarzystwa i na stronie www.amundi.pl. Prospekt Informacyjny zawiera informacje pozwalające ocenić ryzyko inwestycji oraz uzyskać informacje dotyczące między innymi: zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Niniejszy materiał nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy finansowego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czy też oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.