Finanse

To setki ciekawych projektów.


Misją naszego pionu jest przygotowanie planów finansowych banku oraz monitorowanie ich wykonania, wspomaganie zarządzania bankiem poprzez zapewnienie danych finansowo-księgowych oraz kompleksowej informacji zarządczej, wspieranie Zarządu Banku we właściwym zarządzaniu aktywami i pasywami oraz zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykami rynkowymi w Księdze Bankowej.


Dołącz do nas i rozwijaj z nami swoje pasje i umiejętności

 • Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia Business Intelligence do analizy i prezentowania informacji zarządczej.
 • Mamy szerokie spojrzenie na funkcjonowanie banku.
 • Zapewniamy kompleksową informację finansową.
 • Realizujemy strategię finansową.

Nasze zespoły

 • Controlling

  Zapewniamy organom oraz jednostkom organizacyjnym banku odpowiednie informacje finansowe i sprzedażowe w stopniu umożliwiającym podejmowanie skutecznych decyzji. Tworzymy modele finansowe na potrzeby decyzyjne banku (inicjatywy, projekty, nowe produkty itp.). Ponadto, budżetujemy/estymujemy wyniki banku z użyciem modeli finansowych, raportujemy wyniki i analizujemy odchylenia od budżetu. Przygotowujemy również informacje zarządcze dla Zarządu i akcjonariusza.

 • Raportowanie

  Zapewniamy kompleksowe raportowanie dla wszystkich szczebli organizacyjnych banku oraz partnerów i organizacji zewnętrznych.

 • Rozliczenia finansowe

  Zapewniamy systematyczne i rzetelne realizowanie procesu wyliczenia oraz ujęcia w księgach rachunkowych banku przychodów i kosztów wynikających z rozliczeń z pośrednikami kredytowymi. Nadzorujemy salda należności i zobowiązań związanych z rozliczeniami.

 • Uzgodnienia

  Zapewniamy kompleksową kontrolę danych finansowo-księgowych w głównych systemach banku. Tworzymy i obsługujemy narzędzia i procedury kontroli jakości danych w systemach transakcyjnych, księgowych i hurtowniach danych banku. Ponadto, analizujemy poprawność procesów kontroli księgowych w innych jednostkach organizacyjnych i przygotowujemy zestawienia i raporty ad-hoc na potrzeby tych jednostek organizacyjnych. Pracujemy głównie na bazach danych Oracle, MS Access lub bezpośrednio w systemach transakcyjnych.

 • Księgowość

  Zapewniamy systematyczne, kompletne, rzetelne ewidencjonowanie oraz prezentowanie operacji gospodarczych i finansowych. Obsługujemy księgowo dokumenty zakupów i sprzedaży oraz ewidencjonujemy majątek trwały, rozliczamy należności i zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów. Rozliczamy również i ewidencjonujemy księgowo płatności przeprowadzane na rachunkach nostro.

 • Rachunkowość i kontrola

  Zapewniamy prowadzenie rachunkowości zgodnej z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi regulacjami obowiązującymi sektor bankowy. Opracowujemy politykę rachunkowości, plan kont i schematy księgowe dla wszystkich obszarów działania banku, przeprowadzamy kontrolę w obszarach księgowości i sprawozdawczości. Współpracujemy również z biegłym rewidentem, dostarczamy dane na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Sprawozdawczość

  Zapewniamy odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym dostarczenie sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi regulacjami obowiązującymi sektor bankowy.

 • Podatki

  Zapewniamy prawidłowe rozliczenia zobowiązań podatkowych banku w zakresie podatku CIT i podatku VAT oraz wsparcie w kwestiach podatkowych dla pozostałych jednostek banku.

 • Aktywa i pasywa

  Zarządzamy ryzykami finansowymi i płynnością banku oraz dbamy o wymaganą dochodowość, poprzez kształtowanie struktury bilansu banku. Dodatkowo, rozwijamy i wdrażamy metodologie pomiaru ryzyk i nadzorujemy wykonanie strategii banku w zakresie zarządzania ryzykiem płynności i stopy procentowej. Nadzorujemy również system wewnętrznych cen transferowych, które stanowią podstawę obliczania dochodowości produktów. Przygotowujemy i zawieramy transakcje zabezpieczające na hurtowych rynkach finansowych.

Gdzie pracujemy

Nasze biuro mieści się w nowoczesnym kompleksie Business Garden Wrocław.

 • Nasza przestrzeń biurowa została zaprojektowana z myślą o codziennych aktywnościach. Dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom, takim jak ABW - koncepcja Activity-Based Working, lepiej wykorzystujemy czas spędzany w pracy, a współpraca jest wygodniejsza.

 • Atrakcyjna lokalizacja pozwala pracownikom na bezpośredni dojazd z różnych stron Wrocławia - komunikacją miejską (autobusem i tramwajem) oraz pociągiem.

 • Dzięki licznym miejscom do regeneracji, takim jak ogród, czy boiska do gier zespołowych, łatwiej nam się lepiej poznać. W środku biura nie brakuje też chillout i game roomów oraz nap roomu, czyli "pokoju drzemki" :)

 • W pobliżu kampusu znajdują się liczne udogodnienia takie jak sklepy, kino, klub fitness, pralnia, przedszkola i żłobki.

Szukasz pracy w banku Credit Agricole?

zobacz wszystkie oferty