Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost realnych wynagrodzeń najsilniejszy od 2007 r.

Produkcja przemysłowa wspierana przez korzystne efekty kalendarzowe

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu o 1,6% r/r wobec spadku o 3,5% r/r w grudniu (rewizja w górę z -3,9%), kształtując się poniżej konsensusu (3,1%) i powyżej naszej prognozy (1,0%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy grudniem a styczniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w grudniu 2023 r. liczba dni roboczych była o 2 dni niższa niż w grudniu 2022 r., podczas gdy w styczniu br. liczba ta była taka sama jak w styczniu 2023 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,2% m/m, co było jej pierwszym spadkiem od lipca 2023 r.

Perspektywy produkcji w branżach eksportowych pozostają niekorzystne

Z uwagi na odziaływanie korzystnych efektów kalendarzowych wzrost dynamiki produkcji miał szeroki zakres i został odnotowany w trzech głównych segmentach przemysłu, tj. w branżach eksportowych (0,8% w styczniu wobec -5,2% w grudniu), powiązanych z budownictwem (-2,0% wobec -5,8%) oraz pozostałych kategoriach (2,6% wobec -2,9%). Na uwagę zasługuje pierwszy od sierpnia 2023 r. wzrost produkcji w ujęciu rocznym w branżach eksportowych. Uważamy jednak, że wynika on przede wszystkim ze wspomnianych wyżej efektów kalendarzowych, a perspektywy produkcji w tej kategorii pozostają niekorzystne ze względu na obniżoną aktywność w przetwórstwie w strefie euro, w tym w Niemczech i zgłaszane z tego powodu niższe zapotrzebowanie na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce. Więcej informacji na temat perspektyw sytuacji w branżach eksportowych dostarczy zaplanowana na czwartek publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro za luty.

Wzrost realnych wynagrodzeń najsilniejszy od 2007 r.

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 12,8% r/r wobec 9,6% w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (11,0%) i naszej prognozy (10,5%). Kilkunastoprocentowy wzrost nominalnych wynagrodzeń miał szeroki zakres i został odnotowany w większości raportowanych przez GUS kategorii. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w styczniu o 8,6% r/r wobec wzrostu 3,2% w grudniu, co jest ich najwyższą dynamiką od sierpnia 2007 r. Silny wzrost realnych wynagrodzeń jest spójny z naszym scenariuszem ożywienia konsumpcji w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 05.02.2024).

Rynek pracy pod wpływem spowolnienia wzrostu gospodarczego

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się w styczniu do -0,2% r/r wobec -0,1% w grudniu, kształtując się zgodnie z konsensusem i powyżej naszej prognozy (-0,4%). W porównaniu z grudniem zatrudnienie zwiększyło się w stycznaiu o 20,4 tys. osób. Silny wzrost liczby etatów był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku wzrosło powyżej 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób i włączone tym samym do populacji badanej przez GUS. W konsekwencji, porównywanie rocznej dynamiki zatrudnienia w styczniu br. i grudniu ub. r. i, w konsekwencji również dynamiki funduszu płac (istotnej dla wnioskowania o tendencjach w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych), nie jest uzasadnione. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie zatrudnienia będzie możliwa po publikacji danych za luty br. Warto jednak odnotować, że w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat wzrost zatrudnienia w ujęciu m/m był w styczniu br. najniższy od stycznia 2014 r. z wyłączeniem stycznia 2021 r. (w którym odnotowano silny negatywny wpływ pandemii na zatrudnienie w przedsiębiorstwach). Naszym zdaniem wynika to z silnego wyhamowania wzrostu gospodarczego w 2023 r.

Wzrost PKB przyspieszy w I kw.

Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w I kw. br. tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się do 1,5% r/r wobec 1,0% w IV kw. (por. MAKROmapa z 05.02.2024). Jednocześnie uważamy, że łączny wydźwięk opublikowanych dzisiaj danych z polskiej gospodarki jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.