Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja coraz bliżej celu inflacyjnego

Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w styczniu do 3,9% r/r wobec 6,2% w grudniu ub. r., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (4,1%). Tym samym inflacja od 34 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji, co ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Szeroki zakres spadku inflacji

Zgodnie opublikowanymi przez GUS niepełnymi danymi główną przyczyną obniżenia inflacji w styczniu była niższa dynamika cen nośników energii (-2,1% r/r w styczniu wobec 9,8% w grudniu), co było efektem przedłużenia przez rząd działań osłonowych w obszarze cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego, a także efektów wysokiej bazy sprzed roku (w styczniu 2023 r. ceny nośników energii zwiększyły się o 12,6% m/m – por. MAKROpuls z 15.02.2023). Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (4,9% w styczniu wobec 6,0% w grudniu). Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych został najprawdopodobniej odnotowany we wszystkich jej głównych kategoriach i wynikał z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z obserwowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych. Źródłem spadku inflacji była również niższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (-8,1% r/r w styczniu wobec -6,0% w grudniu), co czemu sprzyjały m.in. umocnienie złotego względem dolara, a także spadek światowych cen ropy naftowej w grudniu ub.r. (ceny ropy naftowej na światowym rynku wyrażone w złotych wpływają na krajowy rynek z opóźnieniem). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływało również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami spadła w styczniu do 6,4% r/r wobec 6,9% w grudniu. Szacujemy, że jej miesięczna dynamika wyniosła w styczniu 0,5%, a tym samym pozostaje ona powyżej poziomów zgodnych ze swoim wzorcem sezonowym (ok. -0,1%). W naszej ocenie wskazuje to na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. Warto jednocześnie zauważyć, że relatywnie silny wzrost inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym w styczniu wynikał w znacznym stopniu z corocznej aktualizacji cenników w wielu firmach. Z tego powodu uważamy, że w kolejnych miesiącach miesięczna dynamika cen bazowych obniży się, choć nadal pozostanie powyżej swojego wzorca sezonowego.

Inflacja wkrótce przejściowo osiągnie cel inflacyjny

Prognozujemy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, a ona sama w II kw. br. osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 2,3%. Od III kw. br. oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji, która osiągnie swoje maksimum lokalne w II kw. 2025 r. na poziomie 4,8% r/r, po czym obniży się osiągając poziom 3,5% w IV kw. 2025 r. Tym samym nasz scenariusz zakłada, że inflacja ogółem przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5% r/r) w okresie marzec-maj br. (por. MAKROmapa z 15.01.2024). W świetle ostatnich wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym przejściowy spadek inflacji poniżej celu inflacyjnego skłoni RPP do dwóch obniżek stóp procentowych po 25pb (w marcu i lipcu br.).

Dzisiejsze niższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.