Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Sytuacja w polskim przetwórstwie zła, ale stabilna

Stabilizacja indeksu PMI w czerwcu

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa nie zmienił się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniósł 45,0 pkt. i ukształtował się lekko powyżej oczekiwań rynku (44,9 pkt.) i naszej prognozy (44,5 pkt.). Tym samym indeks już od 26 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Na stabilizację indeksu złożyły się wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia, nowych zamówień, zapasów i czasu dostaw oraz niższy wkład składowej dla bieżącej produkcji.

Przyspieszenie spadku bieżącej produkcji

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie spadku bieżącej produkcji, której indeks ukształtował się na najniższym poziomie od października 2023 r. Towarzyszyło mu obniżenie składowej dla zaległości produkcyjnych. Wskazuje to, że w warunkach zmniejszającego się napływu nowych zamówień (choć spadek ten był wolniejszy niż w maju) firmy nie są w stanie utrzymać bieżącego poziomu produkcji nawet realizując zaległe zamówienia. Zgodnie z raportem firmy zwracały uwagę, że w czerwcu głównym źródłem spadku zamówień eksportowych były niższe zamówienia ze strony Niemiec.

Procesów restrukturyzacyjnych ciąg dalszy

W warunkach spadku nowych zamówień firmy kontynuowały w czerwcu procesy restrukturyzacyjne. Znalazło to odzwierciedlenie zarówno w przyspieszeniu redukcji zapasów dóbr finalnych jak i zakupów dóbr pośrednich. Choć składowa dla zatrudnienia nieznacznie zwiększyła się w czerwcu to nadal pozostaje ona wyraźnie poniżej granicy 50 pkt., co wskazuje, że firmy nadal w wysokim tempie redukują zatrudnienie. W czerwcu obniżył się również indeks dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, choć pozostaje on nadal wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt.

Ceny w przetwórstwie znów spadają

Spadającym nowym zamówieniom oraz niższej aktywności zakupowej firm towarzyszył w czerwcu spadek cen zarówno dóbr pośrednich jak i dóbr finalnych, po ich przejściowym wzroście w maju. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację tych tendencji, co jest spójne z naszym scenariuszem inflacyjnym zakładającym stopniowy spadek inflacji bazowej (por. MAKROmapa z 01.07.2024).

Ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2024 r.

Średnia wartość indeksu PMI w II kw. wyniosła 45,3 pkt. wobec 47,6 pkt. w I kw. Jednocześnie szczegółowa analiza sytuacji w poszczególnych działach polskiego przetwórstwa wskazuje na niskie prawdopodobieństwo wyraźnej poprawy koniunktury w najbliższych miesiącach (por. MAKROmapa z 01.07.2024). W połączeniu z zaskakującymi sygnałami świadczącymi o słabnącej aktywności w przetwórstwie w strefie euro, w tym Niemczech, dostrzegamy ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2024 r. (2,8% r/r wobec 0,2% w 2023 r.). Jednocześnie uważamy, że dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.