Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP czeka do marca

Wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo takiej decyzji RPP wskazywała treść komunikatu po grudniowym posiedzeniu Rady, w którym wskazała ona na niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, a także dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP jako główne argumenty na rzecz ich stabilizacji. W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu fragment ten uległ nieznacznej modyfikacji. Usunięte zostało odniesienie do obniżek stóp procentowych w ostatnich miesiącach, z kolei dodano „tempo ożywienia gospodarczego w Polsce” jako czynnik zwiększający niepewność w zakresie kształtowania się inflacji w kolejnych kwartałach.

W komunikacie, podobnie jak przed miesiącem, odnotowano spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. W ocenie Rady, spadek cen produkcji sprzedanej, wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej, będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach. W tym kontekście dodany został nowy fragment mówiący, że „w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy”.

Obniżka stóp procentowych w marcu?

Zgodnie z naszą prognozą inflacja ogółem przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5% r/r) w okresie marzec-maj br. (szerzej perspektywy inflacyjne omówimy w kolejnej MAKROmapie). Naszym zdaniem, relatywnie niska inflacja będąca w głównej mierze efektem wydłużenia zerowej stawki VAT na żywność nieprzetworzoną oraz zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych, skłoni RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Uważamy, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb w marcu i lipcu br. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych jest ewentualne rozpoczęcie procedury postawienia prezesa NBP A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany przez ponowny wzrost inflacji w II poł. br. Uważamy, że podobny scenariusz zostanie zarysowany w marcowej projekcji inflacji NBP. W konsekwencji, skłonność RPP do obniżania stóp procentowych w warunkach inflacji znacząco przewyższającej cel pozostanie w najbliższych kwartałach niska. Nasz scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.