Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wolniejszy wzrost cen żywności obniżył inflację

Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w kwietniu do 14,7% r/r wobec 16,1% w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (15,0%). Tym samym inflacja od 25 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Wolniejszy wzrost cen żywności obniżył inflację

Głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (19,7% r/r w kwietniu wobec 24,0% w marcu). Źródłem niższego tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe dynamiki cen mięsa, pieczywa, produktów mlecznych i cukru (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku) oraz warzyw (ustąpienie efektu fali chłodów, która doprowadziła do obniżenia podaży warzyw w Europie Południowej – por. MAKROpuls z 15.03.2023). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała także niższa dynamika cen nośników energii (23,5% r/r w kwietniu wobec 26,0% w marcu), co wynikało przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen paliw (-0,1% r/r w kwietniu wobec 0,2% w marcu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara.

Presja inflacyjna pozostaje silna

W kierunku obniżenia inflacji w kwietniu oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w kwietniu do 12,2% r/r wobec 12,3% w marcu. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „rekreacja i kultura” (głównie za sprawą niższej dynamiki cen turystyki zorganizowanej za granicą), „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (ze względu na niższą dynamikę cen mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego, urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących i konserwujących), „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi” (z uwagi na niższe tempo wzrostu cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków). Mimo nieznacznego spadku inflacji bazowej w kwietniu, pozostaje ona na bardzo wysokim na tle historycznym poziomie, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji

Dzisiejsze dane w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego (por. MAKROmapa z 15.05.2023) są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1% r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8% wobec 14,3% w 2022 r.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.