Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Sprzedaż detaliczna w końcu na minusie

Sprzedaż detaliczna w końcu na minusie

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w styczniu do 15,1% r/r wobec 15,5% w grudniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (19,0%) oraz naszej prognozy (16,2%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zmniejszyła się w styczniu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 0,2% w grudniu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w styczniu o 2,7% m/m.

Spadek sprzedaży w cenach stałych w ujęciu r/r został odnotowany po raz pierwszy od lutego 2021 r., czyli od czasu kiedy aktywność w handlu detalicznym wciąż pozostawała pod negatywnym wpływem obostrzeń rządowych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Obniżenie realnej sprzedaży miało w styczniu szeroki zakres i zostało odnotowane we wszystkich poza trzema kategoriach („włókno, odzież, obuwie”, „meble, RTV, AGD” i „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”). Uważamy, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki sprzedaży było osłabienie popytu ze strony konsumentów, co jest efektem spadku siły nabywczej dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych spowodowanego przez utrzymującą się wysoką inflację. Taką ocenę wspiera fakt, że spadek sprzedaży nastąpił pomimo wyraźnej poprawy nastrojów konsumenckich odnotowanej w styczniu.

W strukturze danych o styczniowej sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kategorii „meble, RTV, AGD” (1,4% r/r wobec -10,4% w grudniu). Jest to szczególnie interesujące, gdyż od maja 2022 r. sprzedaż w tej kategorii nieprzerwanie spadała w ujęciu r/r. Uważamy, że jej wzrost w styczniu nie jest sygnałem trwałej zmiany tendencji w tym zakresie, lecz jedynie przejściową korektą po relatywnie słabej – na tle historycznym – aktywności zakupowej w tej kategorii odnotowanej w grudniu 2022 r.

Produkcja budowlano-montażowa

Zgodnie z danymi GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 2,4% r/r w styczniu wobec spadku o 0,8% w grudniu, co było wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (-3,8%) i naszej prognozy (-11,0%). W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy grudniem a styczniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w grudniu 2022 r. liczba ta była o jeden dzień mniejsza niż rok wcześniej, podczas gdy w styczniu br. była ona o dwa większa niż w styczniu 2022 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w styczniu o 7,0% m/m. Czynnikiem wspierającym aktywność w budownictwie w styczniu były relatywnie dobre warunki meteorologiczne.

Z uwagi na silne efekty wysokiej bazy (w styczniu 2022 r. odsezonowana produkcja budowalno-montażowa zwiększyła się o 18,9% m/m) precyzyjne wnioskowanie na temat tendencji w budownictwie na podstawie styczniowych danych jest utrudnione. W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy grudniem i styczniem w największym stopniu oddziaływało przyspieszenie wzrostu w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (15,0% r/r w styczniu wobec 1,4% r/r w grudniu), która jest w dużym stopniu związana z inwestycjami sektora publicznego. Uważamy, że wzrost aktywności w tej branży jest związany z dążeniem jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE (2014-2020, por. MAKROmapa z 13.02.2023). W styczniu zaobserwowano pogłębiający się spadek produkcji w ujęciu rocznym w kategorii „budowa budynków” (-10,7% r/r wobec -3,7% r/r w grudniu). Jest on zgodny z naszym scenariuszem, w którym wysokie bariery podażowe (silny wzrost cen materiałów budowlanych) i popytowe (zmniejszenie dostępności kredytów mieszkaniowych, spadek popytu gotówkowego na mieszkania, wzrost stóp procentowych i mniejszy popyt na kredyty inwestycyjne) będą w najbliższych miesiącach oddziaływać w kierunku stopniowego spadku aktywności w budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym (niższe inwestycje firm w budynki i budowle).

PKB obniży się w I kw. w ujęciu r/r

Dane o sprzedaży detalicznej w styczniu wspierają naszą prognozę konsumpcji w I kw. (-2,0% r/r wobec -1,5% w IV kw. 2022 r.), a dane o produkcji budowlano-montażowej są spójne z naszym scenariuszem lekkiego spadku inwestycji ogółem w I kw. (-0,5% r/r wobec 5,1% w IV kw.). Podtrzymujemy również naszą prognozę dynamiki PKB w I kw. (-0,8% r/r wobec 2,0% w IV kw.). Materializacja naszej prognozy PKB w I kw. będzie spójna ze scenariuszem „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2% r/r wobec 4,9% w 2022 r.), a obniżonej dynamice PKB nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.