Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Słabsze dane o PKB wsparciem dla scenariusza obniżek stóp procentowych

Dane o PKB poniżej oczekiwań

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zmniejszyła się do -0,5% r/r w II kw. br. wobec -0,3% r/r w I kw., kształtując się poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (-0,2%). Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Naszym zdaniem do spadku dynamiki PKB w II kw. w porównaniu z I kw. przyczynił się niższy wkład konsumpcji. Pogłębienie spadku spożycia prywatnego w ujęciu rok do roku było głównie spowodowane efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych wywołanych napływem uchodźców z Ukrainy, znajdującym odzwierciedlenie w odnotowanym w II kw. br. znaczącym spadku sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym. Drugim czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w II kw. był w naszej ocenie mniejszy wkład przyrostu zapasów, co było efektem dalszej redukcji nadmiarowych zapasów buforowych zakumulowanych w przetwórstwie przemysłowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Taka tendencja była widoczna w wynikach badań koniunktury (PMI). Uważamy, że kontrybucje eksportu netto i inwestycji do wzrostu PKB ukształtowały się w II kw. na poziomach zbliżonych do tych odnotowanych w I kw.

Słabsze dane o PKB wsparciem dla scenariusza obniżek stóp procentowych

Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmniejszyła się w II kw. do -3,7% kw/kw wobec wzrostu o 3,8% w I kw. Tym samym w Polsce nie została odnotowana tzw. techniczna recesja (spadek odsezonowanego PKB w dwóch kwartałach z rzędu). Uważamy, że tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w II poł. br., wspierane przez spadek inflacji (pobudzający popyt krajowy) oraz ustąpienie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki (por. MAKROmapa z 31.07.2023). Niemniej jednak, dzisiejsze dane o PKB w II kw. sygnalizują lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2023 r. (0,8% wobec 5,1% w 2022 r.).

Opublikowana dzisiaj dynamika PKB w II kw. ukształtowała się na poziomie wyraźnie niższym niż przewidywała lipcowa projekcja NBP (-0,1% r/r). W połączeniu z prognozowanym przez nas szybkim spadkiem inflacji w kolejnych miesiącach (por. MAKROpuls z 14.08.2023) dzisiejsze dane wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 50pb do końca roku.

Dzisiejsze dane o PKB są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.