Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Silny, ale przejściowy spadek inflacji w grudniu

Dalszy spadek cen opału obniżył inflację w grudniu

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w grudniu do 16,6% r/r wobec 17,5% w listopadzie, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (17,3%). Głównym źródłem silnego spadku inflacji w grudniu była niższa dynamika cen nośników energii (31,1% r/r w grudniu wobec 36,8% w listopadzie). W dużym stopniu wynikało to ze znaczącego spadku cen opału w ujęciu miesięcznym (-10,8%), co doprowadziło do silnego obniżenia ich rocznej dynamiki (83,1% w grudniu wobec 109,1% w listopadzie). Tym samym opał przestał być najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym w ujęciu rocznym, a miejsce to zajął cukier (87,4% r/r w grudniu wobec 92,6% w listopadzie). W kierunku spadku inflacji oddziaływała również niższa dynamika cen paliw (13,5% wobec 15,5%), której sprzyjały efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz spadek cen ropy naftowej oraz gazu na światowym rynku wyrażonych w złotych. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (21,5% r/r w grudniu wobec 22,3% w listopadzie). Najsilniej w kierunku zmniejszenia dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oddziaływał spadek cen drobiu (-3,0% m/m), co w połączeniu z efektem wysokiej bazy sprzed roku doprowadziło do obniżenia jego rocznej dynamiki. Warto jednak odnotować, że z niższą dynamiką cen mieliśmy do czynienia również w szeregu innych kategorii żywnościowych, takich jak pieczywo, mleko, sery i jaja, oleje i tłuszcze, warzywa i owoce. Jest to spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych w kolejnych kwartałach będzie kształtowała się w trendzie spadkowym w ślad za obniżającymi się cenami surowców rolnych (por. AGROmapa z 15.12.2022). Warto przy tym pamiętać, że luty br. najprawdopodobniej przyniesie przejściowy wzrost dynamiki cen w tej kategorii, związany z efektami niskiej bazy sprzed roku wynikającymi z obniżki VAT na żywność.

Presja inflacyjna pozostaje silna, choć pojawiają się sygnały jej słabnięcia

W kierunku wzrostu inflacji ogółem oddziaływała natomiast wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w grudniu do 11,5%-11,6% wobec 11,4% w listopadzie. Jej wzrost wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki w kategorii „odzież i obuwie”, „rekreacja i kultura”, „zdrowie” oraz „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”. Choć przyspieszenie wzrostu inflacji bazowej wskazuje, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce pozostaje silna, to jej coraz mniejszy zakres pod względem liczby kategorii z rosnącą dynamiką cen może świadczyć o pierwszych sygnałach jej słabnięcia.

To jeszcze nie koniec wzrostu inflacji

W całym 2022 r. inflacja zwiększyła się do 14,3% r/r wobec 5,1% w 2021 r. Prognozujemy, że inflacja ogółem osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie 18,8% r/r w lutym 2023 r., a następnie zacznie się obniżać do 7,1% w grudniu 2023 r. Oczekujemy, że w 2023 r. inflacja CPI wyniesie średniorocznie 12,1%. Nasza prognoza jest obarczona istotnym ryzykiem związanym z trudnościami w oszacowaniu wypadkowego efektu likwidacji Tarczy Antyinflacyjnej i wprowadzenia nowego mechanizmu ograniczenia wzrostu cen energii na początku 2023 r. (por. MAKROmapy z 5.12.2022 i 12.12.2022).

Uważamy, że dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.