Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Rada nadal koncentruje się na wzroście gospodarczym

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%). Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp wskazywały wypowiedzi niektórych członków RPP, sygnalizujące ich niechęć do zaostrzenia polityki pieniężnej, a także prawdopodobny kolejny spadek inflacji w grudniu, która zgodnie z naszą prognozą i konsensusem rynkowym obniżyła się do 17,3% r/r wobec 17,5% w listopadzie i 17,9% w październiku (publikacja GUS dotycząca wstępnego oszacowania grudniowej inflacji jest zaplanowana na jutro).

Rada nadal koncentruje się na wzroście gospodarczym

W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała, że najnowsze dane makroekonomiczne sygnalizują „dalsze obniżenie dynamiki PKB w IV kw. ub. r., przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością”. Utrzymany został również fragment wskazujący, że „spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców”, a „osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce”. Podobnie jak w grudniu Rada uznała również, że „ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”. W ocenie Rady, obniżająca się w ostatnich miesiącach inflacja PPI sygnalizuje „możliwe zmniejszanie się presji kosztowej oddziałującej na ceny konsumpcyjne”. Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje (…) będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”.

Brak istotnych zmian w komunikacie styczniowym w porównaniu z komunikatem z grudnia wskazuje, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Podobnie jak w poprzednich miesiącach treść komunikatu sugeruje, że Rada nie zamknęła cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej. Nadal uważamy jednak, że prawdopodobieństwo powrotu przez Radę do cyklu podwyżek w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Wsparciem dla takiej oceny jest wypowiedź prezesa NBP na konferencji po grudniowym posiedzeniu, który dał do zrozumienia, że RPP stara się jak najszybciej zdusić inflację, ale jednocześnie chce uniknąć zbyt silnego ograniczenia aktywności gospodarczej (por. MAKROmapa z 12.12.2022).

W I kw. inflacja wzrośnie, PKB spadnie, a stopy procentowe się nie zmienią

Dzisiejsza, czwarta z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Decyzja ta jest spójna z naszą prognozą, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie mimo prognozowanego przez nas przejściowego wzrostu inflacji w I kw. br. w związku z modyfikacjami Tarczy Inflacyjnej (zwiększeniem stawek VAT na ciepło systemowe, gaz, prąd i paliwa). Wsparciem dla naszej prognozy stóp procentowych jest odnotowana w pierwszych dniach stycznia stabilizacja cen paliw mimo wzrostu stawki podatku VAT. Sygnalizuje to spadek prawdopodobieństwa, że oczekiwany przez nas w lutym br. szczyt inflacji ukształtuje się powyżej 20% r/r. Ponadto, naszym zdaniem prawdopodobieństwo scenariusza, w którym wzrost inflacji w I kw. spowoduje znaczące nasilenie żądań płacowych i związane z tym wtórne efekty inflacyjne, jest ograniczone. Jednym z ważnych argumentów wspierających taką ocenę jest niski na tle historycznym odsetek osób zatrudnionych, które chcą zmienić pracę lub poszukują pracy dodatkowej (szerzej zagadnienie to omówimy w najbliższej MAKROmapie). Naszym zdaniem większość członków ma podobną ocenę ryzyka wystąpienia spirali płacowo-cenowej. W związku z tym będą oni niechętni podnoszeniu stóp w reakcji na najprawdopodobniej przejściowy wzrost inflacji w I kw. br., który będzie wywołany głównie przez czynniki podażowe i efekty niskiej ubiegłorocznej bazy. Wzrostowi inflacji towarzyszyć będzie prognozowane przez nas silne obniżenie rocznej dynamiki PKB w I kw. do ujemnego poziomu (-1,0% r/r), co będzie dla Rady dodatkowym argumentem na rzecz niepodnoszenia stóp procentowych. Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.