Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

MAKROpuls: Kolejne oznaki słabnącej presji inflacyjnej

Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS, inflacja CPI zmniejszyła się w sierpniu do 10,1% r/r wobec 10,8% w lipcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej konsensusu rynkowego (10,0%) oraz naszej prognozy (9,8%). Tym samym inflacja od 29 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r)

.

Spadek inflacji wspierany przez wolniejszy wzrost cen żywności

Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (12,7% r/r w sierpniu wobec 15,6% w lipcu). Z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz obniżające się światowe ceny większości surowców rolnych zmniejszenie dynamiki cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane we wszystkich najważniejszych kategoriach: „mleko, sery i jaja”, „mięso”, „pieczywo”, „oleje i tłuszcze”, „ryby i owoce morza” oraz „owoce” i „warzywa”. Na szczególną uwagę zasługuje silny spadek dynamiki cen cukru (4,5% r/r w sierpniu wobec 47,9% w lipcu), co wynikało z efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z ubiegłoroczną paniką zakupową na krajowym rynku cukru (por. MAKROpuls z 15.09.2022). Szeroki zakres spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych jest spójny z naszą oceną, zgodnie z którą w IV kw. br. osiągnie ona jednocyfrowy poziom. Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (13,9% r/r w sierpniu wobec 16,8% w lipcu), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału w ujęciu rocznym (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to opał podrożał w sierpniu o 12,1% m/m). W kierunku obniżenia inflacji oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w sierpniu 10,1% r/r wobec 10,6% w lipcu. Przeciwny wpływ miało natomiast zwiększenie dynamiki cen paliw (-6,1% r/r w sierpniu wobec -15,5% w lipcu), co wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku, jak również odnotowanego w ostatnich miesiącach wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku.

Kolejne oznaki słabnącej presji inflacyjnej

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres spadku inflacji bazowej, który został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, „użytkowanie mieszkania (po wyłączeniu nośników energii)”, „wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „zdrowie”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”. Szacujemy, że w ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wyniosła 0,2%, co jest wartością zbliżoną do jej wzorca sezonowego. W naszej ocenie wskazuje to, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce stopniowo słabnie. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą na koniec br. inflacja bazowa spadnie w Polsce do 7,1% r/r.

We wrześniu inflacja osiągnie jednocyfrowy poziom

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja obniży się we wrześniu do jednocyfrowego poziomu i w kolejnych miesiącach pozostanie w trendzie spadkowym osiągając 6,3% r/r w grudniu 2023 r. Uważamy, że stopniowy spadek inflacji wspierany będzie przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii, a także obniżenie inflacji bazowej. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja w 2023 r. spadnie do 11,6% r/r wobec 14,3% w 2022 r. Czynnikiem ryzyka na naszej krótkookresowej prognozy inflacji jest odnotowane w ostatnim tygodniu wyraźne osłabienie kursu złotego, jednak jego wpływ na inflację w horyzoncie kilku najbliższych kwartałów nie będzie znaczący. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą szybki spadek inflacji w najbliższych miesiącach skłoni RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych. Oczekujemy, że RPP w 2023 r. dokona jeszcze dwóch obniżek stóp po 50pb (w październiku i listopadzie – por. MAKROmapa z 11.09.2023), sprowadzając stopę referencyjną NBP do 5,00%.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.