Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja wkrótce osiągnie jednocyfrowy poziom

Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Dane GUS wskazały, że inflacja CPI zmniejszyła się w czerwcu do 11,5% r/r wobec 13,0% w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, poniżej konsensusu rynkowego (11,8%) i zgodnie z naszą prognozą. Tym samym inflacja od 27 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Spadek inflacji we wszystkich głównych kategoriach

Spadek inflacji miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach koszyka inflacyjnego. Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii paliwa (-18,0% r/r w czerwcu wobec -9,5% w maju), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara, a także efekty wysokiej bazy sprzed roku (ceny paliw w czerwcu 2022 r. zwiększyły się o 9,4% m/m). Do zmniejszania inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (18,0% r/r w czerwcu wobec 20,4% w maju), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału, które obniżyły się w czerwcu w ujęciu rocznym po raz pierwszy od maja 2020 r. Do spadku inflacji przyczyniło się również niższe tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych (17,8% r/r w czerwcu wobec 18,9% w maju). Źródłem wolniejszego wzrostu cen żywności były niższe dynamiki cen m.in. w kategoriach „oleje i tłuszcze” (przede wszystkim za sprawą taniejących olejów roślinnych z uwagi na niższe ceny roślin oleistych), „mleko, sery i jaja” (efekt spadających cen na światowym rynku mleka), „pieczywo i produkty zbożowe” (skutek obniżających się cen zbóż). Warto odnotować, że czerwiec był pierwszym miesiącem od lutego 2021 r., czyli momentu obniżenia VAT na żywność, kiedy w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” odnotowano spadek cen w ujęciu miesięcznym. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych i w IV kw. br. jej roczna dynamika obniży się do jednocyfrowego poziomu.

Presja inflacyjna pozostaje silna

W kierunku obniżenia inflacji w czerwcu oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w czerwcu do 11,2% r/r wobec 11,5% w maju. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w większości jej kategorii: „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele”, „inne wydatki na towary i usługi”, „łączność”, „zdrowie”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” oraz „transport (po wyłączeniu nośników energii)”. Mimo spadku inflacji bazowej liczonej w ujęciu rocznym, na uwagę zasługuje utrzymujący się jej wzrost w ujęciu miesięcznym, który szacujemy na 0,3% m/m. Pozostaje on relatywnie wysoki na tle wzorca sezonowego, co wskazuje, że w polskiej gospodarce nadal utrzymuje się silna presja inflacyjna.

Inflacja wkrótce osiągnie jednocyfrowy poziom

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI w Polsce pozostanie w trendzie spadkowym i we wrześniu obniży się do jednocyfrowego poziomu (por. MAKROmapa z 10.07.2023). W świetle ostatnich wypowiedzi prezesa A. Glapińskiego uważamy, że skłoni do RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku (o 25pb) i listopadzie (o 25pb).

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.