Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dalsze pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

Koniunktura w przetwórstwie poniżej oczekiwań

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w sierpniu do 43,1 pkt. wobec 43,5 pkt. w lipcu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (44,1 pkt.) oraz naszej prognozy (44,0 pkt.). Tym samym indeks od 16 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Jednocześnie tempo spadku aktywności było w sierpniu najsilniejsze od października 2022 r. W kierunku zmniejszenia w indeksu oddziaływały niższe wkłady 4 z 5 jego składowych: (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla zapasów.

Osłabienie popytu wewnętrznego przyczyną przyspieszenia spadku nowych zamówień

W danych na szczególną uwagę zasługuje dalsze obniżenie składowej dla nowych zamówień, których spadek osiągnął najwyższe tempo od października 2022 r. Warto zauważyć, że w tym samym czasie indeks dla nowych zamówień eksportowych zwiększył się, choć nadal pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. Sugeruje to, że przyczyną przyspieszenia spadku nowych zamówień ogółem było dalsze osłabienie popytu wewnętrznego. Jednocześnie, uwzględniając odnotowane w sierpniu silne pogorszenie koniunktury w strefie euro, nie uważamy, aby wzrost indeksu dla nowych zamówień eksportowych wskazywał na poprawę perspektyw popytu zagranicznego.

Spadek bieżącej produkcji ograniczany przez realizację zaległości produkcyjnych

W warunkach obniżającego się strumienia nowych zamówień obserwowany jest pogłębiający się spadek bieżącej produkcji, która w sierpniu obniżyła się w najwyższym tempie od listopada 2022 r. Firmy starają się kompensować niższe zamówienia realizacją zaległości produkcyjnych, które w sierpniu obniżyły się już 15 miesiąc z rzędu. W warunkach słabnącego popytu zwiększyły one również w sierpniu tempo ograniczania zakupów dóbr pośrednich oraz zapasów dóbr finalnych.

Utrzymują się procesy dezinflacyjne w przetwórstwie

Słabnąca aktywność w przetwórstwie znajduje także odzwierciedlenie w utrzymującym się silnym spadku zarówno cen dóbr pośrednich jak i dóbr finalnych, przy czym jego tempo t nieznacznie obniżyło się w sierpniu. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym stopniowe osłabienie presji inflacyjnej w Polsce w kolejnych miesiącach.

Przyspieszenie procesów restukturyzacyjnych w przetwórstwie

W danych na uwagę zasługuje również dalszy spadek indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który choć pozostaje nadal powyżej granicy 50 pkt., to ukształtował się w sierpniu na najniższym poziomie od grudnia 2022 r. Pogarszające się oczekiwania firm znajdują odzwierciedlenie w przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi dalszy spadek składowej PMI dla zatrudnienia w przetwórstwie, którego tempo w sierpniu było najwyższe od listopada 2022 r.

Ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury, w szczególności silne wyhamowanie napływu zamówień, stanowią istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w III i IV kw. br. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.