Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Branże eksportowe podtrzymują aktywność w polskim przemyśle

Dane o produkcji przemysłowej wyraźnie poniżej oczekiwań rynku

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w kwietniu o 6,4% r/r wobec spadku o 3,0% r/r w marcu, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-3,4%) i naszej prognozy (-3,0%). W kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu br. była ona taka sama jak w 2022 r., podczas gdy w kwietniu 2023 r. liczba ta była o 1 dzień niższa niż przed rokiem). Przeciwny wpływ miał natomiast efekt niskiej bazy sprzed roku (w kwietniu 2022 r. produkcja przemysłowa obniżyła się o 11,8% m/m – por. MAKROpuls z 20.05.2022). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w kwietniu o 1,6% m/m.

Branże eksportowe podtrzymują aktywność w polskim przemyśle

W kwietniu odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w kwietniu o 0,8% r/r wobec wzrostu o 12,8% w marcu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-10,3% wobec -9,3%) i pozostałych branżach (-9,1% wobec -8,8%). Taka struktura wzrostu produkcji wskazuje, że dodatni wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w kwietniu miały jedynie branże eksportowe, w których silnym wsparciem dla aktywności w warunkach słabego popytu pozostaje redukcja zaległości produkcyjnych. Jednocześnie w grupie działów o najwyższej rocznej dynamice produkcji w ostatnich trzech miesiącach pozostają działy „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” oraz „produkcja pozostałego sprzętu transportowego”. Jest to spójne z obserwowanym w Niemczech ożywieniem w branży motoryzacyjnej oraz dobrymi raportowanymi przez NBP wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych (por. MAKROmapa z 22.05.2023). Z tych powodów branże eksportowe na ogół pozostają relatywnie odporne na dekoniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski. Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w pozostałych branżach odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w branżach nieeksportowych można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro. W tym kontekście na uwagę zasługuje zaplanowana na jutro publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro.

Wzrost wynagrodzeń w górnictwie podbija dynamikę płac w całym sektorze przedsiębiorstw

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w kwietniu do 12,1% r/r wobec 12,6% w marcu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i powyżej naszej prognozy (11,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w kwietniu o 2,2% r/r wobec spadku o 3,0% w marcu. Dane o strukturze wzrostu płac w kwietniu wskazują, że za zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem pomiędzy marcem a kwietniem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w przetwórstwie (9,8% r/r w kwietniu wobec 12,7% w marcu). Przeciwny wpływ miał natomiast silny wzrost wynagrodzeń w górnictwie (48,6% r/r w kwietniu wobec 1,8% w marcu). Dane te sugerują, że presja płacowa w polskim przemyśle nadal rozkłada się nierównomiernie i jest szczególnie silna w branżach kontrolowanych przez skarb państwa. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach (por. MAKROmapa z 08.05.2023).

Mniejsza intensywność procesów restrukturyzacyjnych wspiera dynamikę zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 0,4% r/r w kwietniu z 0,5% w marcu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (0,2%). W porównaniu w marcem zatrudnienie zwiększyło się w kwietniu o 7,5 tys. osób. Wśród głównych działów najsilniejszy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (-1,0% r/r kwietniu wobec -0,8% w marcu) i budownictwie (-1,1% wobec -1,7%), czyli działach w których w ostatnim czasie obserwowane było nasilenie procesów restrukturyzacyjnych. Podtrzymujemy naszą ocenę, że szczyt procesów restrukturyzacyjnych jest już za nami i skala redukcji zatrudnienia w ujęciu rocznym w kolejnych miesiącach będzie się zmniejszać (por. MAKROmapa z 08.05.2023).

Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -1,8% r/r w kwietniu wobec -2,5% w marcu i -2,5% w I kw. Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (-1,0% r/r w II kw. wobec -3,5% w I kw.). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z kwietniowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

Realizuje się scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy PKB w II kw. (0,2% r/r wobec -0,2% w I kw.). Zmniejszyło się zatem ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2023 r. (por. MAKROmapa z 16.05.2023). Dzisiejsze dane są spójne z naszym scenariuszem „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2% r/r wobec 5,1% w 2022 r.), a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Kwietniowe dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.