Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

To jeszcze nie koniec wzrostu inflacji

Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w maju do 13,9% r/r wobec 12,4% w kwietniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego zgodnego (13,5%), naszej prognozy (13,7%) oraz zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS (13,9%). Tym samym inflacja osiągnęła w maju najwyższy poziom od marca 1998 r. i od 14 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Wyższa inflacja bazowa głównym źródłem wzrostu inflacji

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w maju do 8,5% wobec 7,7% w kwietniu, osiągając najwyższy poziom od września 2000 r. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach „restauracje i hotele”, „rekreacja i kultura”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „łączność”, „zdrowie” „odzież i obuwie”, czy też „inne wydatki na towary i usługi”. Tak szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej odzwierciedla silną presję inflacyjną utrzymującą się w polskiej gospodarce. Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (35,4% r/r w maju wobec 27,8% w kwietniu), co jest efektem zarówno wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku jak i osłabienia złotego względem dolara. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji ogółem była również wyższa dynamika cen w kategorii „nośniki energii” (31,4% wobec 27,3%), co wynikało przede wszystkim z przyspieszenia wzrostu cen opału (101,5% wobec 76,5% – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.). Ceny opału pozostają jednocześnie najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym. Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła także wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (13,5% r/r w maju wobec 12,7% w kwietniu – najwyższy poziom od lipca 2000 r.). Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z rosnącymi cenami surowców rolnych, wyższymi kosztami energii i pracy, przy czym presja ta została dodatkowo nasilona przez wojnę w Ukrainie (por. AGROmapa z 13.06.2022). Wśród najsilniej drożejących kategorii produktowych znalazły się mięso drobiowe (41,1% r/r), tłuszcze roślinne (36,6%), cukier (36,4%), mąka (34,0%) oraz mięso wołowe (32,6%).

To jeszcze nie koniec wzrostu inflacji

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym szczyt inflacji zostanie osiągnięty w lipcu br. na poziomie 15,6% i inflacja zacznie się stopniowo obniżać. W konsekwencji prognozujemy, że średniorocznie wyniesie ona 13,3% r/r w 2022 r. i 8,1% w 2023 r. (por. MAKROmapa z 06.06.2022). Uważamy, że dalszy wzrost inflacji w połączeniu z silną presją płacową skłonią Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z naszym scenariuszem na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się we wrześniu na poziomie 7,00% (por. MAKROpuls z 08.06.2022).

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.