Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Rynek pracy rozgrzany, produkcja przemysłowa nadal szybko rośnie

Dynamika płac w przedsiębiorstwach najwyższa od czternastu lat

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 11,7% r/r (dynamika najwyższa od czerwca 2008 r.) wobec 9,5% w styczniu, kształtując się powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (9,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lutym o 2,9% r/r (najwyżej od sierpnia ub.r.) wobec wzrostu o 0,3% w styczniu. Do znaczącego przyspieszenia wzrostu realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym przyczynił się odnotowany w lutym spadek inflacji (por. MAKROpuls z 17.03.2022).

Zgodnie z komunikatem GUS do zwiększenia wynagrodzeń w lutym przyczyniły się wypłaty premii dodatkowych, kwartalnych, półrocznych, nagród rocznych, podwyższanie wynagrodzeń, w tym także związane z pakietem mobilności (co podbiło wynagrodzenia kierowców zatrudnionych w firmach transportowych), oraz rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Wskazane przez GUS przyczyny wzrostu płac potwierdzają, że ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje narastająca presja płacowa będąca efektem dobrej sytuacji na rynku pracy i podwyższonej inflacji. Lutowe dane o dynamice płac sygnalizują naszym zdaniem istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce w 2022 r. (9,1%).

Wypadkową przyspieszenia wzrostu płac i lekkiego spowolnienia wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lutym (spadek do 2,2% r/r z 2,3% w styczniu) był wzrost realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do 5,2% r/r (najwyżej od lipca 2021 r.) wobec 2,6% w styczniu. Mimo silnego przyspieszenia wzrostu realnego funduszu płac w lutym oczekujemy, że w I kw. jego dynamika ukształtuje się znacząco poniżej dynamiki konsumpcji (7,3% r/r wobec 7,9% w IV kw. ub.r.). Wsparciem dla dynamiki konsumpcji w I kw. będą niska ubiegłoroczna baza (wpływ obostrzeń związanych z pandemią), efekt odłożonego popytu (niezrealizowanego ze względu na obowiązujące wcześniej obostrzenia) oraz zwiększone wydatki gospodarstw domowych w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźne spowolnienie wzrostu konsumpcji, spowodowane wzrostem niepewności po wybuchu wojny w Ukrainie, zwiększeniem inflacji i oczekiwanym silnym pogorszeniem nastrojów konsumenckich, nastąpi w II kw. br. (por. MAKROmapa z 7.03.2022).

Utrzymuje się szybki wzrost aktywności w przemyśle

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 17,6% r/r wobec wzrostu o 19,2% w styczniu, kształtując się na poziomie zbliżonym do naszej prognozy (17,4%) i wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (16,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 2,1% m/m (wobec 4,2% w styczniu), co oznacza kontynuację szybkiego wzrostu aktywności w przemyśle.

W lutym odnotowano przyspieszenie wzrostu produkcji w branżach powiązanych z budownictwem (23,3% r/r wobec 22,9% w styczniu), co jest kolejnym – po zaskakująco wysokim wzroście produkcji budowlano-montażowej w styczniu (por. MAKROmapa z 21.02.2022) – sygnałem wskazującym na ożywienie inwestycji prywatnych. Nieznaczny spadek dynamiki produkcji odnotowano natomiast w kategoriach, w których produkcja w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (10,1% r/r w lutym wobec 12,2%) oraz pozostałych kategoriach przemysłu (21,4% wobec 22,9%). Utrzymujący się szybki wzrost produkcji kierowanej na eksport jest zgodny z wynikami badań koniunktury PMI, które sygnalizowały przyspieszenie wzrostu zamówień eksportowych oraz stopniowe zmniejszanie się bariery w postaci wąskich gardeł w procesie produkcji (por. MAKROpuls z 1.03.2022).

W danych o strukturze produkcji w lutym na uwagę zasługuje szybki wzrost produkcji dóbr zaopatrzeniowych (19,0% r/r), co sugeruje kontynuację obserwowanej od połowy 2021 r. tendencji do zwiększenia zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji w warunkach ograniczeń w dostawach półproduktów i komponentów. Mimo tych działań w najbliższych miesiącach spodziewamy się lekkiego spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej na skutek przejściowego nasilenia barier podażowych związanych z wojną w Ukrainie. Bariery te będą dotyczyć zarówno branż powiązanych z budownictwem (ograniczona dostępność niektórych surowców oraz spowolnienie wzrostu aktywności w budownictwie w związku z odpływem pracowników z Ukrainy), jak i branż eksportowych uzależnionych od importu komponentów z Ukrainy (m. in. branża motoryzacyjna).

Lekkie spowolnienie wzrostu PKB w I kw.

Dzisiejsze dane o rynku pracy i produkcji przemysłowej stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w I kw. o 6,1% r/r. wobec 7,3% w IV kw. Dane te są naszym zdaniem lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.