Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja obniżyła się po raz pierwszy od czerwca 2021 r.

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w lutym do 8,5% wobec 9,4% w styczniu (rewizja w górę z 9,2%), kształtując się powyżej oczekiwań rynku (8,3%) oraz naszej prognozy (8,1%). Tym samym inflacja obniżyła się po raz pierwszy od czerwca 2021 r. Mimo to od 11 miesięcy pozostaje ona znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Tarcza Antyinflacyjna obniżyła inflację

Przyczyną obniżenia inflacji była niższa dynamika cen kategoriach „paliwa” (11,1% r/r w lutym wobec 23,8% w styczniu), „żywność i napoje bezalkoholowe” (7,6% r/r wobec 9,3%) oraz „nośniki energii” (18,8% wobec 20,0%), czyli w kategoriach objętych Tarczą Antyinflacyjną (por. MAKROmapa z 17.01.2022). Warto przy tym zauważyć, że zrealizował się nasz scenariusz, zgodnie z którym obniżka VAT na podstawowe produkty żywnościowe nie znajdzie pełnego odzwierciedlenia w cenach – ceny w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” obniżyły się w lutym zaledwie o 1,0% m/m (por. MAKROmapa z 10.01.2022). W warunkach pełnego przeniesienia obniżki VAT na ceny oraz braku zmian cen surowców rolnych ceny powinny obniżyć się o ok. 4% m/m. Przeciwny wpływ miał natomiast wzrost inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w lutym do 6,7% r/r wobec 6,1% w styczniu, osiągając najwyższy poziom od grudnia 2020 r. Wzrost inflacji bazowej wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele”, „łączność”, „zdrowie” oraz „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”. W naszej ocenie istotnym czynnikiem, który podbijał ceny w tych kategoriach była rosnąca presja kosztowa związana z podwyżkami cen energii dla firm. Dalszy, silny wzrost inflacji bazowej odzwierciedla utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

Wpływ pandemii na strukturę wydatków gospodarstw domowych stopniowo wygasa

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacyjnym CPI, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2021 r. Na szczególną uwagę zasługuje spadek udziału wydatków na żywność (26,59% w 2021 r. wobec 27,77% w 2020 r.). Naszym zdaniem częściowo można tłumaczyć to tym, że wraz z ustępowaniem obaw towarzyszących pandemii konsumenci coraz chętniej decydowali się na konsumpcję żywności poza domem. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost udziału wydatków na restauracje i hotele (4,77% w 2021 r. wobec 4,56% w 2020 r.), niemniej pozostają one nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii (6,12% w 2019 r.). Wyższą aktywność konsumentów poza domem można zaobserwować również we wzroście udziału wydatków na rekreację i kulturę (6,07% wobec 5,78%), odzież i obuwie (4,47% wobec 4,21%) oraz transport (9,54% wobec 8,88%), przy czym wyższy udział wydatków na transport można tłumaczyć także odnotowanym w 2021 r. silnym wzrostem cen paliw. Na uwagę zasługuje również dalszy wzrost udziału wydatków na zdrowie (5,69% wobec 5,39%), co można tłumaczyć większą troską o nie w warunkach pandemii.

Bez wydłużenia Tarczy Antyinflacyjnej inflacja przekroczy 10%

Dzisiejsze dane sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym inflacja w 2022 r. zwiększy się do 8,0% r/r wobec 5,1% w 2021 r., a w 2022 r. zmniejszy się do 5,1%. Uważamy, że w najbliższych kwartałach głównymi czynnikami proinflacyjnymi będą słabszy kurs złotego oraz silny wzrost cen nośników energii i surowców rolnych (por. MAKROmapa z 07.03.2022). Należy zwrócić uwagę, że dalsze kształtowanie się tych wskaźników charakteryzuje się podwyższoną niepewnością. W naszej prognozie zakładamy, że czas obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej zostanie wydłużony do końca 2023 r. Jeśli tarcza zostałaby wygaszona wcześniej (w sierpniu br., czy w styczniu 2023 r.) to zgodnie z naszymi szacunkami inflacja w 2022 r. średniorocznie przekroczyłaby wówczas 10%. Niemniej nie wykluczamy scenariusza, że nawet w warunkach obowiązującej Tarczy Antyinflacyjnej inflacja w najbliższych miesiącach przejściowo przekroczy 10%. Jednocześnie ze względu na wyraźnie wyższe od oczekiwań dane o inflacji dostrzegamy ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP zakończy cykl podwyżek stóp procentowych przy stopie referencyjnej na poziomie 4,25%. Nasz zrewidowany scenariusz inflacji i stóp procentowych przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.