Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Kolejne optymistyczne dane z polskiego przemysłu

Wygaśnięcie efektów jednorazowych obniżyło dynamikę wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu do 12,7% r/r wobec 15,8% w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (13,5%) oraz naszej prognozy (13,8%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w sierpniu o 3,0% r/r wobec wzrostu o 0,2% w lipcu.

Spowolnienie wzrostu nominalnych wynagrodzeń w znacznym stopniu wynikało z wygaśnięcia efektów jednorazowych (wypłat premii), które znacząco podbiły dynamikę płac w sierpniu (por. MAKROpuls z 19.08.2022). Zgodnie z komunikatem GUS, do zmniejszenia wynagrodzeń pomiędzy lipcem i sierpniem przyczyniły się m.in. wypłaty w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, oraz dodatkowych nagród jednorazowych. Na postawie analizy struktury wynagrodzeń można stwierdzić, że za obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w kategoriach „górnictwo i wydobywanie” (13,4% r/r w sierpniu wobec 81,6% w lipcu) oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (-2,3% r/r w sierpniu wobec 33,2% w lipcu). Kształtowanie się płac w tych dwóch branżach obniżyło dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o odpowiednio 1,8 pkt. proc. i 0,9 pkt. proc. pomiędzy lipcem i sierpniem. Uważamy, że tempo wzrostu płac powróciło tym samym w sierpniu do swojej średnioterminowej trajektorii, która utrzyma się w kolejnych miesiącach.

Dane z rynku pracy sygnalizują stagnację konsumpcji

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 2,4% r/r w sierpniu z 2,3% w lipcu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym (2,4%) i lekko poniżej naszej prognozy (2,5%). Zatrudnienie zmniejszyło się o 5,7 tys. w ujęciu miesięcznym. Zgodnie z komunikatem GUS spadek przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2022 r. był wynikiem m.in. zwolnień w zakładach, a także zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego obniżenia tempa wzrostu zatrudnienia z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego.

Przyspieszenie wzrostu zatrudnienia oraz spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zmniejszenie realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -0,7% r/r w sierpniu wobec 2,5% w lipcu i 2,1% w II kw. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy stagnacji konsumpcji w III kw. (wobec jej wzrostu o 5,5% w II kw.).

Przemysł leci na trzech silnikach

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu do 10,9% r/r wobec wzrostu o 7,1% w lipcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (9,9%) i poniżej naszej prognozy (11,5%). W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lipcem a sierpniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba ta była taka sama jak w 2021 r., podczas gdy w sierpniu była ona o jeden dzień większa jak rok temu). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 0,7% m/m wobec wzrostu o 0,5% w lipcu.

Do wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy lipcem a sierpniem przyczyniły się wszystkie trzy główne segmenty przemysłu: branże eksportowe (17,3% r/r w sierpniu wobec 9,3% w lipcu), branże powiązane z budownictwem (9,3% wobec 5,5%) oraz pozostałe kategorie (8,0% wobec 7,2%). W ramach branż, w których sprzedaż w dominującym stopniu skierowana jest na eksport, do przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej ogółem przyczyniły się przede wszystkim kategorie „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” i oraz „urządzenia elektryczne” (po 0,8 pkt. proc. każda). Przyspieszenie wzrostu produkcji w branży motoryzacyjnej było częściowo związane z przesunięciem terminu letnich przerw urlopowych w fabrykach samochodowych względem 2021 r. Z kolei dwiema kategoriami, które w największym stopniu ograniczyły przyspieszenie produkcji przemysłowej ogółem (łącznie o 1,1 pkt. proc.) była produkcja „koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” oraz „chemikaliów i wyrobów chemicznych. Uważamy, że spadek aktywności w tych branżach mógł być powiązany z silnym wzrostem cen surowców energetycznych, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Maleje ryzyko recesji technicznej?

Odnotowany w lipcu i sierpniu wzrost odsezonowanej produkcji przemysłowej oddziałuje w kierunku spadku prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. technicznej recesji w Polsce w II i III kw. br., czyli spadku odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu. Niemniej jednak techniczna recesja wciąż pozostaje naszym scenariuszem bazowym. Precyzyjniejsza ocena tempa wzrostu gospodarczego w III kw. będzie możliwa po zapoznaniu się z jutrzejszymi danymi o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej.

Uważamy, że dzisiejsze dane są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.