Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP nie zmienia nastawienia

Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., którego skala będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji. Podobnie jak w styczniu br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej NBP na aktywność gospodarczą. Rada podtrzymała jednak ocenę, że podwyższona niepewność oraz słabsze niż przed pandemią nastroje podmiotów gospodarczych, wraz z brakiem „wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” będą ograniczać tempo ożywienia gospodarczego. Rada utrzymała również wprowadzone w styczniowym komunikacie sformułowanie dotyczące polityki kursowej: „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 108,6 mld zł).

NBP będzie kontynuował interwencje walutowe

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP jest zgodna z naszą zrewidowaną prognozą, zgodnie z którą RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. (por. MAKROmapa z 1.02.2021). Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r. Scenariusz ten jest spójny z dostępnymi prognozami przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce w najbliższych tygodniach, wskazującymi na ograniczone ryzyko trzeciej fali zakażeń. Wsparciem dla naszej średnioterminowej prognozy stopy referencyjnej jest również oczekiwany przez nas kształt polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, którego suma bilansowa, po spodziewanej w 2022 r. stabilizacji, obniży się wyraźnie na początku 2023 r. Należy jednak podkreślić, że ostatnie zmiany w sposobie komunikacji NBP z otoczeniem sugerują, że przewidywalność polityki pieniężnej w Polsce istotnie się obniżyła i przyszła ścieżka stóp procentowych NBP charakteryzuje się podwyższoną niepewnością. Zastrzeżenie to dotyczy również polityki kursowej NBP. Mimo odnotowanej w ostatnich dniach wyraźnej aprecjacji kursu złotego oczekujemy, że NBP będzie kontynuował interwencje walutowe ograniczające tempo i skalę jego umocnienia, wspieranego przez globalny spadek awersji do ryzyka. Nadal oczekujemy, że EURPLN na koniec I kw. b.r. wyniesie 4,50, a stopniowy i trwały spadek poniżej tego poziomu rozpocznie się w II kw. br.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.