Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Nowe podatki, wyższa inflacja

Inflacja wyraźnie powyżej oczekiwań rynku

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 2,7% r/r wobec 2,4% w grudniu ub. r., kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (2,4%) oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (2,6%). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji, co ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Nowe podatki, wyższa inflacja

Zgodnie opublikowanymi przez GUS niepełnymi danymi w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategoriach „mieszkanie” (6,4% r/r w styczniu wobec 6,2% w grudniu) oraz „transport” (-3,7% wobec -5,7%), podczas gdy przeciwny wpływ miała niższa dynamika cen w kategorii „żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe” (1,3% r/r w styczniu wobec 1,5% w grudniu). Uważamy, że zwiększenie tempa wzrostu cen w kategorii „mieszkanie” było przede wszystkim skutkiem wzrostu cen energii elektrycznej oraz podwyżek opłat za wywóz śmieci. W kierunku wzrostu dynamiki cen w kategorii „transport” oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen paliw będąca efektem rosnących światowych cen ropy naftowej. Ceny ropy Brent wyrażone w złotych w pierwszej połowie lutego br. były już o ok. 3,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r., W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje spadek dynamiki cen w kategorii „żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe”. Nastąpił on mimo wprowadzonych od 1 stycznia br. podatków cukrowego oraz od tzw. małpek, czyli alkoholi o objętości mniejszej niż 300 ml. Podatek cukrowy oddziaływał w kierunku zwiększenia dynamiki cen w kategorii „napoje bezalkoholowe” (por. AGROmapa z 14.02.2021), podczas gdy podatek od tzw. małpek sprzyjał przyspieszeniu wzrostu cen w kategorii „napoje alkoholowe”. Co więcej, uważamy, że czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności był także wprowadzony od 1 stycznia br. podatek handlowy. Wskazuje to, że w styczniu musiało dojść do silnego spadku dynamiki cen w części kategorii żywnościowych, prawdopodobnie w kategoriach „mięso” oraz „warzywa”, co z nadwyżką skompensowało wspomniany wyżej dodatni wpływ prowadzonych w styczniu podatków na tempo wzrostu cen. Na podstawie niepełnych danych GUS szacujemy, że w styczniu odnotowano wzrost inflacji bazowej do ok. 4,0%, co dodatkowo podbijało wzrost inflacji ogółem.

Inflacja osiągnie swoje minimum lokalne w I kw. br.

W I kw. br. oczekujemy zmniejszenia inflacji do 2,2% r/r wobec 2,8% w IV kw. 2020 r., czemu sprzyjać będzie kontynuacja spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz zmniejszenie inflacji bazowej. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji bazowej będą silne efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy (por. MAKROmapa z 18.01.2021). Uważamy, że w II kw. inflacja zwiększy się do 2,8% r/r i pozostanie blisko tego poziomu do końca 2021 r. Wzrost inflacji wynikać będzie z prognozowanego przez nas silnego zwiększenia dynamiki cen paliw, a także wzrostu dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych w II poł br., które z nawiązką skompensują spadek inflacji bazowej. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się w 2021 r. do 2,6% wobec 3,4% w 2020 r. Nasza prognoza inflacji jest obarczona dużą niepewnością w związku z oczekiwanymi znaczącymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19.

Dzisiejsze wyższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.