Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP gotowa na przejściowy wzrost inflacji

RPP gotowa na przejściowy wzrost inflacji

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP nadal oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., a głównym źródłem niepewności co do jego skali i tempa pozostaje dalszy przebieg pandemii w Polsce i za granicą. Podobnie jak w marcu br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej, na aktywność gospodarczą. Rada odnotowała również negatywny wpływ pogorszenia sytuacji epidemicznej i zaostrzenia restrykcji sanitarnych na aktywność ekonomiczną i nastroje w niektórych sektorach, jednak w ocenie RPP wpływ ten jest „istotnie mniejszy niż wcześniej”.

Oceniając krótkookresowe perspektywy inflacji Rada wskazała na statystyczne efekty bazy i oczekiwany wzrost opłat za wywóz śmieci jako czynniki, które przyczynią się do wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Zdaniem Rady, w dłuższej perspektywie proces szczepień i wygasanie pandemii będą oddziaływać w kierunku zmniejszenia presji na wzrost kosztów działania firm, przyczyniając się tym samym do ograniczenia presji inflacyjnej.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 113,4 mld zł).

W ocenie RPP kurs złotego nie ogranicza już tempa ożywienia gospodarczego

Odnotowane w marcu wyraźne osłabienie kursu złotego skłoniło Radę do rezygnacji z utrzymywanej w komunikatach od czerwca ub. r. oceny, zgodnie z którą „brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego w Polsce. Fragment ten został zastąpiony sformułowaniem neutralnym i niekontrowersyjnym („tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego”). Zmianę tę interpretujemy, z jednej strony, jako wzrost akceptacji Rady dla bieżącego poziomu kursu złotego, z drugiej zaś jako utrzymującą się niską tolerancję RPP dla szybkiej aprecjacji kursu złotego w najbliższych miesiącach, a więc w początkowej fazie ożywienia gospodarczego. Wsparciem dla takiej oceny jest utrzymanie przez RPP w komunikacie sformułowania dotyczącego polityki kursowej: „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”.

Podwyżki stóp procentowych pozostają odległą perspektywą

Zasygnalizowany przez Radę w komunikacie scenariusz przejściowego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach, wywołanego głównie przez czynniki o charakterze podażowym, jest zgodny z naszą prognozą (por. MAKROmapa z 29.03.2021). Naszym zdaniem scenariusz ten został przez Radę zarysowany w celu zakotwiczenia oczekiwań dotyczących podwyżek stóp, które mogą się nasilić wraz ze wzrostem bieżącego wskaźnika inflacji. Treść komunikatu jest zatem zgodna z marcowymi wypowiedziami prezesa NBP wskazującymi na bardzo niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych do końca 2022 r. Jednocześnie wskazana wyżej umiarkowanie optymistyczna ocena RPP dotycząca wpływu pandemii na aktywność gospodarczą wskazuje, że mimo obserwowanej obecnie w Polsce trzeciej fali zakażeń koronawirusem cykl łagodzenia polityki pieniężnej nie zostanie wznowiony.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w I kw. 2023 r. Zgodnie z tym scenariuszem, RPP chcąc uniknąć znaczącej aprecjacji kursu złotego wskutek zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, będzie tolerować ewentualne odchylenia inflacji od celu inflacyjnego w górę w latach 2021-2022. Nasza średnioterminowa prognoza stopy referencyjnej NBP jest zgodna z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, którego suma bilansowa, po spodziewanej w 2022 r. stabilizacji, obniży się wyraźnie na początku 2023 r.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.