Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP chce wspierać wzrost PKB w warunkach przegrzania gospodarki

Zgodna z oczekiwaniami kolejna podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 1,25% do 1,75%. Skala podwyżki stóp była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą główną przyczyną podwyższonej inflacji są niezależne od polityki pieniężnej czynniki podażowe. Podobnie jak w listopadzie Rada odnotowała dodatkowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W ocenie Rady „inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie również w nadchodzącym okresie”, a czynnikiem ją ograniczającym będzie tzw. Tarcza Antyinflacyjna. W dłuższej perspektywie Rada oczekuje spadku inflacji, do czego przyczynią się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych wstrząsów podbijających dynamikę cen oraz dotychczasowe podwyżki stóp procentowych.

Rada podtrzymała sformułowaną przed miesiącem ocenę, że oczekiwane dalsze ożywienie krajowej aktywności gospodarczej i korzystna sytuacja na rynku pracy będą sprzyjać utrwaleniu się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Taka ocena wskazuje, że Rada – podobnie jak w październiku i listopadzie - obawia się wtórnych impulsów inflacyjnych wywołanych przez silny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych. W ocenie Rady podwyżka stóp będzie także oddziaływać w kierunku obniżenia oczekiwań inflacyjnych, co jest nowym – w porównaniu z komunikatami po posiedzeniach w październiku i listopadzie – argumentem na rzecz wyższych stóp procentowych. W konsekwencji, Rada zdecydowała się na kolejne zaostrzenie polityki pieniężnej, którego celem jest obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

RPP chce wspierać wzrost PKB w warunkach przegrzania gospodarki

W komunikacie po posiedzeniu Rada zapowiedziała, że jej „decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym”. Ponadto, Rada uzależniła skalę łącznego zacieśnienia monetarnego od „napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy”. Z jednej strony, cytowane sformułowania sygnalizują gotowość do dalszego i stopniowego zacieśnienia polityki pieniężnej. Warto również podkreślić, że sformułowań wyraźnie wskazujących na gotowość do dalszych podwyżek stóp procentowych nie było w komunikacie po listopadowym posiedzeniu RPP. Z drugiej strony, zapowiedziane przez RPP „jednoczesne” wspieranie wzrostu gospodarczego w warunkach narastającej presji płacowej i inflacyjnej oraz odległej perspektywy powrotu inflacji do celu inflacyjnego wskazuje, że RPP jest gotowa zaakceptować długotrwałe utrzymywanie się inflacji powyżej celu inflacyjnego. Innymi słowy, cytowane wyżej fragmenty mogą być naszym zdaniem interpretowane jako obniżenie znaczenia powrotu inflacji do celu RPP w średnim okresie jako priorytetu w polityce pieniężnej.

Oczekujemy kolejnej podwyżki stóp w styczniu

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w styczniu nastąpi dalsza normalizacja polityki pieniężnej. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą RPP podniesie stopę referencyjną NBP o 50 pb w styczniu 2022 r. i zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej rzuci jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem negatywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.