Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Obniżenie konsumpcji głównym źródłem spadku polskiego PKB

Finalne dane o PKB zgodne ze wstępnym szacunkiem

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS PKB w Polsce obniżył się w IV kw. 2020 r. o 2,8% r/r wobec spadku o 1,5% w III kw., co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. Wyrównany sezonowo PKB obniżył się w IV kw. o 0,7% kw/kw wobec wzrostu o 7,9% kw/kw. Oznacza to, że odsezonowany poziom PKB ukształtował się w IV kw. 2020 r. na poziomie o 2,8% niższym niż w IV kw. 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19. Silne zmniejszenie aktywności gospodarczej w IV kw. 2020 r. wynikało z drugiej fali pandemii i wprowadzonych przez rząd restrykcji administracyjnych.

Obniżenie konsumpcji głównym źródłem spadku polskiego PKB

W kierunku obniżenia rocznej dynamiki PKB oddziaływały niższe wkłady spożycia prywatnego (-1,7 pp. w IV kw. wobec 0,2 pp. w III kw.), eksportu netto (0,4 pp. wobec 1,7 pp.), inwestycji (-2,8 pp. wobec -1,7 pp.), podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady zapasów (0,6 pp. wobec -2,3 pp.) oraz spożycia publicznego (0,7 pp. wobec 0,6 pp.). Tym samym głównym źródłem spadku polskiego PKB w IV kw. był niższy wkład spożycia prywatnego. Znaczący spadek dynamiki spożycia prywatnego (-3,2% r/r wobec +0,4% w III kw.) był efektem wprowadzonych w IV kw. restrykcji administracyjnych mających na celu zahamowanie drugiej fali pandemii. Spadek konsumpcji ograniczany był jednak przez utrzymującą się relatywnie dobrą sytuację na rynku pracy (por. MAKROpuls z 17.02.2021).

Silniejszy import obniżył wkład eksportu netto do wzrostu

W danych na uwagę zasługuje również silny spadek wkładu eksportu netto. Wynikał on z ożywienia importu (7,9% r/r w IV kw. wobec -1,0% w III kw.) wspieranego przez efekty niskiej bazy sprzed roku, podczas gdy dynamika eksportu zwiększyła się w IV kw. w mniejszym stopniu (8,0% wobec 2,0%). Warto zwrócić również uwagę na wyraźnie zmniejszenie inwestycji o 10,9% r/r w IV kw. wobec spadku o 9,0% w III kw. Czynnikiem ograniczającym inwestycje firm była utrzymująca się niepewność dotycząca dalszego przebiegu pandemii. Nakłady brutto na środki trwałe były natomiast wspierane przez aktywność na rynku mieszkaniowym (por. MAKROpuls z 29.01.2021).

Dane wsparciem dla naszej prognozy wzrostu PKB w 2021 r.

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw. stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2021 r. (3,6%). Czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest obserwowane obecnie ożywienie w światowym handlu (por. MAKROmapa z 22.02.2021). Z kolei czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce (por. COVID Dashboard).

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.