Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP oszczędnie gospodaruje optymizmem

Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą „w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej”, wspierane przez „poprawę koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP”. Nieznacznie zmieniony w porównaniu z lipcowym komunikatem został fragment dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na perspektywy wzrostu gospodarczego: „skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą dalszego przebiegu i skutków pandemii, niższą dynamikę dochodów oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych” („dalszy przebieg” stanowi element nowy w porównaniu z komunikatem lipcowym). W komunikacie utrzymana została również ocena, zgodnie z którą „tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP”.

Podwyższona niepewność uzasadnia kontynuację strukturalnych operacji otwartego rynku

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 103,3 mld zł). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 14.09.2020). Utrzymanie tych operacji jest w naszej ocenie uzasadnione w świetle wysokiej niepewności dotyczącej przebiegu drugiej fali pandemii COVID-19 oraz wysokich potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych mimo oczekiwanego spadku deficytu tego sektora w 2021 r. W konsekwencji, strukturalne operacje otwartego rynku będą czynnikiem stabilizującym kurs złotego, co jest zgodne z naszą prognozą spadku kursu EURPLN do poziomu 4,37 na koniec 2020 r.

RPP oszczędnie gospodaruje optymizmem

Wbrew naszym oczekiwaniom RPP nie odnotowała w komunikacie lepszych od oczekiwań danych o PKB w II kw. W połączeniu z danymi makroekonomicznymi za lipiec br. sygnalizowały one, że spadek PKB w całym 2020 r. będzie wyraźnie niższy niż oczekiwano w lipcowej projekcji NBP (por. MAKROmapa z 14.09.2020). Z jednej strony, wskazuje to, że utrzymująca się niepewność dotycząca gospodarczych skutków spodziewanej drugiej fali COVID-19 powstrzymuje Radę przed bardziej optymistycznymi ocenami perspektyw wzrostu gospodarczego w 2020 r. Wskazywać na to może cytowane wyżej odniesienie do „dalszego przebiegu pandemii”. Z drugiej strony, w opublikowanym dziś komunikacie nie powtórzono sformułowania z komunikatu lipcowego, zgodnie z którym aktywność gospodarcza „pozostaje niższa niż przed pandemią” (w naszej ocenie nadal tak jest). Sugerowałoby to wzrost optymizmu NBP w ocenie poziomu PKB w III kw. W komunikacie trudno zatem znaleźć wyraźne sygnały wskazujące na zmianę nastawienia RPP w polityce monetarnej. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada nie zdecyduje się na wprowadzenie niekonwencjonalnych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej, a pierwsza podwyżka stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) nastąpi w listopadzie 2022 r. (por. MAKROmapa z 14.09.2020).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.