Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Redukcja etatów w przetwórstwie wyraźnie wyhamowała

Spowolnienie wzrostu aktywności w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w sierpniu do 50,6 pkt. wobec 52,8 pkt. w lipcu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,9 pkt.) oraz naszej prognozy (53,0 pkt.). Tym samym indeks już drugi miesiąc z rzędu kształtuje się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw oraz zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę, że niższy wkład składowej dla czasu dostaw oznacza skrócenie czasu dostaw, co w obecnych warunkach wskazuje najprawdopodobniej na stopniową odbudowę zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

Stabilizacja zamówień, spowolnienie wzrostu produkcji

Zgodnie z raportem PMI, wiele ankietowanych firm stwierdziło, że rozluźnienie obostrzeń społecznych oraz poprawa sytuacji na rynkach zagranicznych wpłynęły na wzrost zamówień. Tymczasem inne firmy zauważyły osłabienie popytu na rynku krajowym. Takie tendencje znalazły odzwierciedlenie w stabilizacji poziomu nowych zamówień ogółem (składowa równa 50,0 pkt.) przy jednoczesnym dalszym wzroście – aczkolwiek wolniejszym niż w lipcu – zamówień eksportowych. Uważamy, że w najbliższych kwartałach ożywienie światowego handlu będzie powolne. Wsparcie dla takiej oceny stanowią mieszane sierpniowe dane nt. koniunktury w poszczególnych gospodarkach strefy euro. Stabilizacja zamówień przyczyniła się do spowolnienia wzrostu bieżącej produkcji w sierpniu, po tym jak w lipcu odnotowano jej najszybsze tempo wzrostu od stycznia 2011 r.

Niepewne perspektywy polskiego przetwórstwa

Indeks oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy ukształtował się w sierpniu wyraźnie powyżej granicy 50 pkt., jednak poniżej lipcowego poziomu i wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii. Jest to najprawdopodobniej odzwierciedleniem obaw przedsiębiorców o kolejną falą zachorowań i ponowne nałożenie obostrzeń. Optymistycznym sygnałem płynącym z badania jest natomiast wyraźne zmniejszenie skali redukcji etatów – składowa dla zatrudnienia ukształtowała się w sierpniu już tylko nieznacznie poniżej graniczy 50 pkt. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza ograniczonego wzrostu stopy bezrobocia w Polsce.

Przeciętna wartość indeksu PMI w okresie lipiec-sierpień (51,7 pkt.) ukształtowała się na wyższym poziomie niż w II kw. (39,9 pkt.). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładającej silny wzrost dynamiki PKB pomiędzy II i III kw. Nasz zaktualizowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o PKB są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.