Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Pandemia COVID-19 wyhamowała inwestycje i konsumpcję

Finalne dane o PKB zgodne ze wstępnym szacunkiem

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, dynamika PKB w II kw. wyniosła -8,2% r/r wobec +1,8% w I kw., a tym samym ukształtowała się ona zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB obniżył się w II kw. o 8,9% kw/kw wobec spadku o 0,4% w I kw. Tym samym Polska po raz pierwszy przynajmniej od 2002 r. (czyli w ramach dostępnych kwartalnych danych o PKB) odnotowała tzw. techniczną recesję (dwa kwartały z rzędu spadku PKB w ujęciu kwartalnym).

Wyraźny spadek popytu krajowego

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku PKB było znaczące zmniejszenie popytu krajowego w następstwie epidemii COVID-19. Popyt krajowy obniżył się o 9,5% r/r w II kw. wobec wzrostu o 1,7% w I kw., do czego przyczynił się przede wszystkim spadek spożycia prywatnego oraz inwestycji (o 10,9% r/r w obu przypadkach).

Spadek konsumpcji był spowodowany przede wszystkim pogorszeniem sytuacji na rynku pracy oraz restrykcjami nałożonymi przez rządy mającymi na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Skalę negatywnego oddziaływania obostrzeń rządowych na aktywność gospodarczą dobrze ilustruje znaczący spadek wartości dodanej w kategorii „zakwaterowanie i gastronomia” (o 78,4% r/r w II kw. wobec wzrostu o 0,9% w I kw.).

Z kolei nakłady brutto na środki trwałe były najprawdopodobniej ograniczane głównie przez niższe inwestycje firm. Niepewność związana z dalszym przebiegiem epidemii przyczyniła się do wyraźnego pogorszenia klimatu inwestycyjnego. Taką ocenę wspiera spadek nominalnej dynamiki inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób z +5,2% r/r w I kw. do -13,6% w II kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres kwiecień-czerwiec można oczekiwać, że dynamika inwestycji publicznych nie zmieniła się znacząco pomiędzy I i II kw.

Wyraźne osłabienie popytu przyczyniło się również do zmniejszenia kontrybucji wkładu zapasów do wzrostu PKB (-1,7 pkt. proc. w II kw. wobec 0,0 pkt. proc. w I kw.). Badania koniunktury przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wskazywały na wyraźny spadek zapasów półproduktów, komponentów w II kw.

Eksport netto wsparciem dla wzrostu gospodarczego

Osłabienie popytu krajowego i ograniczenia podażowe u partnerów handlowych przyczyniły się do zmniejszenia importu o 17,5% r/r w II kw. wobec spadku o 0,2% w I kw. Jednocześnie eksport obniżył się w mniejszym stopniu (o 14,3% r/r w II kw. wobec wzrostu o 0,6% w I kw.), głównie za sprawą wyraźnego ożywienia odnotowanego w czerwcu. W rezultacie doszło do zwiększenia wkładu eksportu netto do 0,8 pkt. proc. w II kw. wobec 0,4 pkt. proc. w I kw. i był on jedynym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki PKB pomiędzy I i II kw.

Ryzyko w górę dla prognozy PKB

Dynamiki PKB oraz jego składowych ukształtowały się w II kw. powyżej naszych prognoz. W połączeniu z lepszymi od oczekiwań lipcowymi danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej dzisiejsze dane sygnalizują lekkie ryzyko w gorę dla naszej prognozy zmiany PKB w 2020 r. (-3,8%). Głównym czynnikiem niepewności pozostaje kształtowanie się inwestycji w kolejnych kwartałach. Nasz zaktualizowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny uwzględniający informacje napływające w ciągu ostatnich tygodni przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.