Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Prezes NBP studzi oczekiwania na obniżki stóp procentowych

Komunikat RPP: w średnim okresie inflacja osiągnie cel

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, a jednocześnie umożliwia realizację celu inflacyjnego w średnim okresie”. Podobnie jak przed miesiącem, Rada oczekuje, że „w najbliższych kwartałachroczny wskaźnik inflacji może utrzymywać się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego ze względu na oddziaływanie czynników o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostających poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB inflacja będzie się obniżać. W horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej dynamika cen będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego”. Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji inflacji (patrz poniżej).

Marcowa projekcja NBP: inflacja zrewidowana w górę, wzrost PKB w dół

Przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w latach 2020-2021 została – w porównaniu z projekcją listopadową – zrewidowana w górę. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1-4,2% w 2020 r. (wobec 2,1%-3,6% w projekcji listopadowej), 1,7-3,6% w 2021 r. (wobec 1,6-3,6%) oraz 1,3-3,4% w 2022 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja znajdzie się w latach 2021-2022 na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP. W projekcji marcowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych latach i została ona zrewidowana w dół w porównaniu do ścieżki przedstawionej w listopadzie. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,5-3,9% w 2020 r. (wobec 2,7-4,4% w projekcji listopadowej), 2,1-3,9% w 2021 r. (2,3-4,2%) oraz 1,8-3,7% w 2022 r.

Prezes NBP studzi oczekiwania na obniżki stóp procentowych

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński nie poinformował explicite, czy marcowa projekcja uwzględnia wpływ epidemii koronawirusa na przedstawione w niej prognozy. Ze względu, iż projekcja została opracowana na podstawie danych i informacji opublikowanych do 18 lutego br. uważamy, że wpływ epidemii został w niej uwzględniony w ograniczonym zakresie. Podczas konferencji prezes NBP zaznaczył, że „panika związana z epidemią koronawirusa niesie ze sobą pewne ryzyko osłabienia koniunktury”. Dodał on również, że trudno obecnie ocenić skalę tego ryzyka.

Prezes NBP starał się ostudzić oczekiwania rynków na obniżki stóp procentowych w Polsce. Stwierdził on, że jeśli zmaterializuje się scenariusz makroekonomiczny przedstawiony w projekcji zakładający m.in. wygasanie szoków podbijających inflację, to w jego ocenie, stopy procentowe pozostaną najprawdopodobniej stabilne do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej (początek 2022 r.). Obecni na konferencji członkowie RPP G. Ancyparowicz i R. Sura również wskazali na wysokie prawdopodobieństwo utrzymywania się niezmienionych stóp procentowych w najbliższych kwartałach.

W kontekście oceny wpływu epidemii koronawirusa na perspektywy polityki pieniężnej A. Glapiński podkreślał dużą niepewność dotyczącą skali jej oddziaływania na sytuację gospodarczą w Polsce. Dodał on również, że ewentualne łagodzenie polityki pieniężnej miałoby ograniczony wpływ na tempo wzrostu PKB w Polsce. Zwrócił on również uwagę, że ewentualne łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC nie skłoniłoby RPP do podobnego działania.

Stopy procentowe bez zmian do końca 2021 roku

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2021 r. pomimo potencjalnie niekorzystnego wpływu koronawirusa na aktywność gospodarczą w Polsce. Dokładniejsza ocena perspektyw polityki pieniężnej w Polsce będzie możliwa po zapoznaniu się z pełnymi wynikami marcowej projekcji inflacji, które zostaną opublikowane w poniedziałek.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.